Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışanların tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri dolayısıyla özel gider indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı hk. (11/2001)


<CENTER>T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIĞI

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
</CENTER>

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-63
KONU :İLGİ : ..................... tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde; emekli olduğunuzu ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı metro işletmesinde ücret karşılığında çalışmakta olduğunuzu, ücretinizden gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirterek metro işletmesinden almış olduğunuz ücretten dolayı özel gider indiriminden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 63’üncü maddesinin 1’nci fıkrasında “Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.” hükmüne yer verilmiş olup, bu maddeye 3946 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle eklenen 5’inci bentte de mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarının yıllık toplam tutarının 1/3’ünün indirim konusu yapılabileceği, 2’nci paragrafta ise, ilgili harcamaların özel gider indirimine konu olabilmesi için aranılacak şartlar hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, “ Şu kadar ki indirim konusu harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının %35’ini (94/5371 sayılı Kararla 1994 yılı için %23’ünü) geçemez. Bu indirim de dikkate alınmak suretiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi tutarı arasındaki fark, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan %35 nispetini sıfıra kadar indirmeye kanuni oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra metro işletmesinden aldığınız ücretten gelir vergisi tevkifatı yapılacağı ve söz konusu ücretin safi değerinin tespitinde özel gider indiriminin de dikkate alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.