YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 32)

1. Yeniden Değerleme İşlemleri;


Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 1.135.000.000.000 lirayı(1.135.000YTL) aşan mükellefler, söz konusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.


2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler;


A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun(4) geçici 28'inci maddesi hükmüne göre yararlanılacak istisna tutarının 112.000.000.000 lirayı (112.000YTL) aşması halinde, mükellefler bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.


3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemler;


Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 567.000.000.000 lirayı (567.000YTL) aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için, bu haddi aşan yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.


4. Parasal Hadler;


Bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 1 milyar liradan daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.