VERGİ ZİYAI CEZASI
(V.U.K. MADDE:344)Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112’nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur.


Vergi Ziyaına 359’uncu maddede yazılı fillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.


Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere. Kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. (4369 Sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerlidir.)
NOT:

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR.%4


GECİKME FAİZİNDE AY KESİRLERİ DİKKATE ALINMAZ.


GECİKME ZAMMINDA AY KESİRLERİ İÇİN GÜNLÜK ESASA GÖRE HESAPLAMA YAPILIR.

GECİKME FAİZİ;


DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE NORMAL VADE TARİHİNDEN SON TARHİYATIN YAPILDIĞI TAHAKKUK TARİHİNE KADAR.


DAVA KONUSU YAPILIP DA ÖDENMEYEN VERGİLERE NORMAL VADE TARİHİNDEN YARGI ORGANI KARARININ TEBLİĞ TARİHİNE KADAR.


UZLAŞILAN VERGİLERDE İSE, NORMAL VADE TARİHİNDEN UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHE KADAR HESAPLANIR.