TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN TUTAR VE BAŞLANGICI
(V.U.K. MADDE:332 NO.LU GENEL TEBLİĞ)


Mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerde mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000.-TL'yı aşan tahsilat ve ödemelerine ilişkin tutar 8.000.000.000.-TL. olarak yeniden belirlenmiştir.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN OLMAYAN ÖDEME VE TAHSİLATLAR
(V.U.K. MADDE:332 NO.LU GENEL TEBLİĞ)


Genelve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait vea tibi diğer müesseseleri tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarları, belirtilen limiti aşsa bile bunlara ilişkin ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü araç kılınarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.