SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(GVK 89/3)


2005 Yılı Sakatlık indirimi


- Birinci derece sakatlar için 480.000.000.-TL veya 480.-YTL,


- İkinci derece sakatlar için 240.000.000.-TL veya 240.-YTL,


- Üçüncü derece sakatlar için 120.000.000.-TL veya 120.-YTL.


- Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
- İkinci derece sakatlar için dört katı,
- Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.


(Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, Çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, Çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.) (GVK. Md. 31/2)


Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.


İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.