FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI SONUCU KESİLECEK CEZA MİKTARLARI
( VUK Madde-353 01.01.2005 Tarihi İtibariyle )


<TABLE =Ms&#111;normalTable cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#c10000>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=30>KONUSU</TD>
<TD =Normal vAlign=top colSpan=3 height=30>
CEZA MİKTARI </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top align=left width="75%" colSpan=3 height=16>1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


118.-YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top align=left width="75%" colSpan=3 height=16> - Bir Takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>55.000.-YTL</TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=48>2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı'nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


118.-YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=16>- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza </TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


5.500.-YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=16>- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


55.000.-YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=48>4- Maliye Bakanlığı'nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


118.-YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=48>5.-İşyeri kapatma cezası uygulanmak üzere kapatma kararı verilan mükelleflere (5228 sayılı Kanunun 60/1-c maddesiyle 31/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürülükten kaldırılmıştır.)</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3></TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3 height=48>6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


2.700.-YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3>7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


140.-YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3>8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


420.-YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3>9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


550.-YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal vAlign=top width="75%" colSpan=3>10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına</TD>
<TD =Normal align=right colSpan=3>


420.-YTL </TD></TR></T></TABLE>