EK MALİ TABLO VE HADLER


Aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.


Bu tutarlar daha önce 19.12.2000 tarih ve 24965 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel belirlenmemesi halinde her yıl Maliye Bakanlığınca VUK hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacağı açıklanmıştır.


Maliye İdaresince tebliğdeki hadlere ilişkin bir belirleme yapılmadığı taktirde;2002 yılı;
<TABLE =smaller style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>Aktif Toplamı :</TD>
<TD>4.384.600.000.000 TL</TD></TR>
<TR>
<TD>Net Satışlar Toplamı :</TD>
<TD>9.743.500.000.000 TL</TD></TR></T></TABLE>