<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">29.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Hangi ödemeler ücret olarak vergiye tabidir?<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi SEVİĞ <O:P></O:P>[/B]


Gelir Vergisi Yasası'nın 61'inci maddesinde yer ala tanımlamaya göre "Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." <O:P></O:P>


Ücretin ödenerek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. <O:P></O:P>


Buna göre aşağıdaki ödemeler ile mahiyeti itibariyle bunlara benzeyen ödemeler ücret olarak vergilendirilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mali Mevzuat Platformu 15 Mayıs 2005, Sf: 26-34, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası aylık yayını) <O:P></O:P>


* Hizmet erbabına ödenen temettü ikramiyesi, kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi, bayram harçlığı da olmak üzere her çeşit ikramiye ve bu mahiyetteki primler, <O:P></O:P>


* Genellikle işe yeni alınan hizmet erbabının şahsına ödenmek veya başka bir kuruma olan borcunu yüklenmek şeklinde yapılan transfer ücreti ödemeleri, <O:P></O:P>


* Muvazzaf askerlik hizmetine giderken ödenen askerlik yardımları ile ihtiyat askerlikte yapılan yardımlar, <O:P></O:P>


* Personel lehine yapılan hayat, ölüm, kaza gibi şahıs sigortası primlerinin işverence karşılanan kısmı, <O:P></O:P>


* Yıpratıcı işlerde çalışanlara verilen yıpranma tazminatları, <O:P></O:P>


* İstisna dışında kalan yemek bedelleri veya ayın olarak verilen erzak, <O:P></O:P>


* İstisna dışında kalan giyim yardımı veya aynen verilen giyim eşyaları, <O:P></O:P>


* İstisna kapsamı dışında kalan iç ve dış yokluklar, <O:P></O:P>


* Kasa tazminatları, <O:P></O:P>


* Hafta tatili ve genel tatil ücretleri, <O:P></O:P>


* Hizmet erbabının fazla mesai ücretleri, <O:P></O:P>


* Üretim artırılması, kalite geliştirilmesi, malzeme tasarrufu, işe devamlılığı teşvik gibi amaçlarla ücretle birlikte teşvik ücreti, devam primi gibi adlarla ödenen primler, <O:P></O:P>


* İstisna dışında kalan ve hizmet erbabına verilen konut kirası karşılıkları veya konut tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler ile bunların ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderleri, <O:P></O:P>


* İhbar önellerine riayet edilmeksizin işten çıkarılan işçilere ödenen ihbar tazminatları, <O:P></O:P>


* Tahsil masrafları bizzat karşılanan bursiyerler dışında stajyerlere yapılan ödemeler, <O:P></O:P>


* Bir yerden bir diğer yere gönderilen hizmet erbabına yapılan ödemeler, <O:P></O:P>


* İstisna dışında kalan işyerlerine gidip gelme ödemeleri, <O:P></O:P>


* İstisna dışında kalan çocuk zammı ödemeleri, <O:P></O:P>


* Vardiya zammı, <O:P></O:P>


* Öğrenim yardımları, <O:P></O:P>


* Her tür ve tutarda yakacak yardımları, <O:P></O:P>


* Sünnet ve düğün yardımları, <O:P></O:P>


gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. <O:P></O:P>


TC Emekli Sandığı veya Sosyal Sigorta Kurumu'ndan emekli olması nedeniyle, emekli aylığı dışında elde ettikleri gelir vergisine tabi ücretlerinden bu kurumlar için aidat veya prim kesilmeyen hizmet erbabının şahıs sigorta primi ödemesi halinde, bu tür şahıs sigorta primleri TC Emekli Sandığı'na hizmet erbabı hissesi olarak ödenen en yüksek emekli aidatının bir aylık tutarını aşmaması koşuluyla, ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir. <O:P></O:P>


Ancak ücretlilerin gerek kendi adına ve gerekse eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu çocukları adına Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kur gibi kurumlara yaptıkları borçlanma ve/veya isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri ücretin safi tutarının tespitinde indirim olarak dikkate alınmamaktadır. <O:P></O:P>


Uygulamada hizmet erbabına yapılan ödemelerin vergi matrahının hesaplanmasında duraksamaya düşüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda ücret olarak vergilendirilmesi öngörülen ödemeler yukarıda sayılmak suretiyle belirtilmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>