<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">29.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]

<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
SSK sigortalıları için sağlık tesislerince geçici işgöremezlik belgeleri ile<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim IşIKLI <O:P></O:P>[/B]


SSK sigortalılarının, hastalık nedeniyle geçici iş göremezliğe uğraması halinde, geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş ve sigortalılık niteliği devam edenlere, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 89. maddesi gereğince, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88. maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir. Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra kurumca verilmektedir. <O:P></O:P>


Ancak, hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, öncelikle geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde, sigortalı olarak çalıştığı bir veya birkaç işte, en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması ve kurumca tayin ve tespit olunan hekim ve sağlık kurullarından dinlenme raporu alınmış olması şarttır. 5283 sayılı yasa ile SSK sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinden sonra, sigortalıların geçici işgöremezlik ödeneği almalarında büyük sorunların yaşandığı görülmektedir. <O:P></O:P>


Muayene ve tedavi için sağlık tesislerine başvuran sigortalılara, hekimlerce bir gün dahi istirahat verilse kendileri için (Form-1) örnek işgöremezlik belgesinin düzenlenerek verilmesi gerekmektedir. Hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilecek ve bunu bir defa tekrarlayabilecektir. Sigortalının kontrol muayenesinden sonra gerekiyorsa bunun 10 gün daha uzatılması, dolayısıyla tek hekimce verilen istirahat süresinin, hiçbir şekilde toplam olarak 20 günü aşmaması gerekmektedir. Tek hekimden iki defa istirahat almış sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilecek, sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemeyecektir. <O:P></O:P>


Ancak, yatarak tedavilerine lüzum gösterilen sigortalıların sağlık tesislerinde yattıkları günlerin bu istirahat sürelerinin dışında mütalaa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu istirahatin ilk 10 güne kadar olan kısmının, Form-1 geçici işgöremezlik belgesi, ikinci 10 güne kadar olan kısmının Form-2 geçici işgöremezlik devam belgesi ile verilmesi gerekmektedir. Söz konusu Form-1 ve Form-2'nin hekimler tarafından bütün hanelerinin eksiksiz, okunaklı ve el yazısı ile doldurulması, hekim tarafından açık imza ile imzalanması ve kaşelenmesinden sonra başhekimlikçe de onaylanması zorunluluğu bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Tedaviye devam edilirse malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceğinin sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde istirahatinin uzatılması mümkündür. Muayene ve tedavileri, sigortalının başvurduğu Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri veya yapılan sözleşme ya da anlaşma gereği doğrudan başvuru imkanı tanınan diğer sağlık tesislerinde yapılmış ve istirahati de bu sağlık tesisince öngörülmüş ise söz konusu Form-1 ve Form-2 geçici işgöremezlik belgeleri bu sağlık tesisince düzenlenecektir. <O:P></O:P>


Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince ileri tetkik ve tedavi için SSK'yla sözleşme ya da anlaşma yapılan sağlık kuruluşuna (örneğin üniversite hastanesine) sevk edilen ve bu hastane tarafından tedaviye alınarak istirahat verilen sigortalılara ait Form-1 belgenin sevk eden Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince istirahat başlangıç tarihi yazılarak açılması ve üniversite hastanelerince verilen istirahatin SSK tarafından kabul edilmesi, ayrıca üniversite hastanesince söz konusu formların açılmaması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Sigortalıların doğrudan başvurdukları Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesislerinde muayene ve tedavilerini yaptıranların tedavi masrafları SSK tarafından karşılandığı takdirde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 62'nci maddesine istinaden ayrıca tasdike gerek olmadığından bu sağlık tesislerince verilen raporların aynen kabul edilmesi, söz konusu formların açılmaması gerektiği hükme bağlanmıştır. <O:P></O:P>


Hastalıkları nedeniyle başvurdukları sağlık tesisleri hekimlerince yapılan muayeneleri sonucu istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen veya SSK tarafından ayakta 20 günü aşmayan müddetle tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce, işyerlerine ibraz etmeleri bakımından "Çalışabilir Kağıdı" düzenlenecektir. İstirahat, sağlık kurulu raporu ile verilmişse sigortalının çalışıp, çalışamayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp, yapılmayacağı hususu sağlık kurulu raporunda belirtilecek, söz konusu çalışabilir kağıtlarına protokol tarih ve numarasının kaydedilerek sigortalılara verilecektir. <O:P></O:P>


Sigortalı, Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince üniversite veya özel bir sağlık tesisine sevk edilmiş ve bu hastanece istirahat raporu verilmiş ise istirahatin sonunda çalışıp çalışamayacağının belirtilmesi, istirahat verilmemiş ise yapılan tetkik veya tedaviye ait raporun sigorta il/sigorta müdürlüğünce bir örneğinin tasdik edilerek işverene vermek üzere sigortalıya verilmesi, ayrıca çalışabilir kağıdının düzenlenmemesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


SSK tarafından sözleşme ya da anlaşma yapan üniversite veya özel sağlık tesislerine doğrudan başvuran sigortalılara, bu sağlık tesislerince istirahat verilmesi durumunda istirahatin ilk 10 güne kadar olan kısmı, Form-1 geçici işgöremezlik belgesi ile sigortalının kontrol muayenesinden sonra gerekiyorsa ikinci 10 güne kadar olan kısmı Form-2 geçici işgöremezlik devam belgesi ile verilecektir. Söz konusu sağlık tesislerince düzenlenen Form-1 ve Form-2 belgelerin vizite kağıdına bağlı olarak bir liste ekinde yazı ile vizite kağıdında belirtilen işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak bağlı bulunduğu ilgili sigorta il/sigorta müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>[/B]