REFERANS<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
28.06.2005, SALI<O:P> </O:P>
Sahte belge suçuna hapis cezalarında yeni düzenlemeler<O:P> </O:P>


Şaban ERDİKLER<O:P> </O:P>


Türk Ceza Yasası, sahte belge düzenleyen ya da kullananlara hapis cezası uygulanmasında vergi kanunlarında öngörülenden daha farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.<O:P> </O:P>


Vergi Usul Kanunu’nda kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak suçlarını işleyenlerin vergi cezasının yanısıra hapis cezaları ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. İşlenen suçun türüne göre bazı hapis cezalarının paraya çevrilmesi mümkün iken, bazılarının paraya çevrilmesi öngörülmemiştir.
Yeni Türk Ceza Yasası 2 yıla kadar olan hapis cezalarının tamamının ertelenmesini öngördüğünden, vergi kanunlarında paraya çevrilmesi öngörülmeyen bazı cezaların da yeni yasa hükümlerine göre ertelenmesi mümkün hale gelmiştir. <O:P></O:P>


Vergi Usul Kanununa Göre Hapis Cezası
Defter ve belgelerini yok eden, sahte belge düzenleyen ya da kullanan kişilere, 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası uygulanması öngörülmektedir. Vergi kaçırmaya yönelik en ağır suç olarak niteliğinde olan bu fiil için öngörülen ağır hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Defter ve kayıtlarında hesap ve muhasebe hilesi yapanlar, defter, kayıt ve belgelerini tahrif edenler veya gizleyenler, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında ise, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülmektedir. Hükmolunan hapis cezası paraya çevrilebilmektedir.<O:P> </O:P>


Türk Ceza Yasasına Göre Hapis Cezaları
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Yasası‘nda hapis cezası türleri, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezası olarak 3 gruba ayrılmıştır. Vergi Usul Kanunu'nun hapis cezalarını düzenleyen maddesinde öngörülen cezaların tamamı, yeni Türk Ceza Kanununa göre süreli hapis cezası kategorisine girmektedir.
Yasada bir yıl veya daha az süreli hapis cezalarının (kısa süreli hapis cezası) adli para cezasına çevrilebilmesi, iki yıla kadar hapis cezalarının ise ertelenebilmesi öngörülmüştür. Böylece, Vergi Usul Kanunu’nun mevcut hükümlerine göre ağır hapis cezasını gerektiren ve paraya çevrilmesi mümkün bulunmayan sahte belge düzenleme ya da kullanma fiilleri için 2 yıldan az hapis cezasına hükmolunması halinde bu cezanın Türk Ceza Yasası hükümlerine göre ertelenmesi mümkün hale gelmiştir.
Hal böyle olunca, Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge düzenleme ya da kullanma fillerine uygulanacak hapis cezalarını düzenleyen maddede değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. TBMM’de bulunan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkini ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile sahte belge düzenleme ve kullanma cezasının ertelenmesi imkanını ortadan kaldırmak üzere Vergi Usul Kanununun Türk Ceza Yasası’na uyum sağlamasına yönelik değişiklikler öngörülmektedir.<O:P> </O:P>


Yeni Tasarıya Göre Hapis Cezaları
Tasarı, Vergi Usul Kanunu'nun hapis cezalarını düzenleyen maddesinde sahte belge düzenleyen ya da kullananlara uygulanmak üzere yer alan18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası ibaresini ‘’24 aydan 5 yıla kadar’’ şeklinde değiştirilmesini öngörmektedir. <O:P></O:P>


Yeni Türk Ceza Yasası iki senenin üzerinde verilen hapis cezalarının ertelenmesine imkân vermediğinden, bu düzenleme sahte belge düzenleme ve kullanma gibi fiillere uygulanacak cezanın asgari süresi 24 ay olarak belirlenmekte ve böylece cezanın ertelenmesi imkânının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>