<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">24.06.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Bağ-Kur ve SSK sigortalılığının çakışması<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


Sayın Resul KURT, 1996 yılında hizmet akdi sözleşmesi ile bir şirkette SSK'ya tabi çalışmaya başladım. Bu şirkette çalışmaya devam ederken başka bir limited şirkete de 13.08.1997 tarihinde ortak oldum. Çalıştığım X şirketinden 01.04.1998 tarihinde ayrıldım. 08.04.1998 tarihinde de ortak olduğum limited şirkette hizmet akdi sözleşmesi ile tekrar çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. O zamandan beri SSK'ya adıma ödeme yapılmaktadır. Fakat bir arkadaşım "Senin sigortan kesintiye uğradığı için Bağ-Kur'a tabi olman gerekirken sen SSK sigortanı devam ettirmişsin dedi. Dolayısıyla senin sigortan emekliliğinde dikkate alınmayacağı gibi, Bağ-Kur senden sigortanın kesintiye uğradığı tarihten itibaren gecikmeli prim borçlarını talep eder dedi" Bu durumda; <O:P></O:P>


a) Ben ilerde böyle bir durumla karşılaşmamak için, şimdiden Bağ-Kur'a bildirim mi yapmalıyım? <O:P></O:P>


b) Eğer Bağ-Kur'a bildirim yapmam gerekiyorsa Bağ-Kur benden prim borçlarını bu tarihten itibaren mi alır, yoksa sigortamın kesintiye uğradığı 01.04.1998 tarihinden itibaren mi alır? <O:P></O:P>


Bu sıkıntılı duruma göre ne yolda nasıl bir işlem yapabileceğim, varsa hangi haklardan yararlanabileceğim hususunda bilgi vermenizi rica ederim. <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="İsmail Çelik" w:st="&#111;n">İsmail Çelik</ST1:PERS&#079;NNAME> /İstanbul <O:P></O:P>


Ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereği bir kişinin aynı anda iki farklı sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı olması mümkün değildir. Sizin durumunuzda olduğu gibi, hizmet çakışması ile ilgili olarak SSK ve Bağ-Kur arasında bir protokol yapılmıştır. Yapılan bu protokolde şirket ortağı olup aynı zamanda da bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında çalışan veya bir hizmet akdine istinaden bir işverenin emrinde çalışırken çalıştığı şirkete veya başka bir şirkete ortak olan kimselerin tabi olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun hangisi olacağı belirlenmiştir. <O:P></O:P>


Buna göre SSK kapsamında sigortalı sayılanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a tabi tutulmayacaklardır. 16-60 Ek Sayılı SSK Genelgesi ve 279 Sayılı Bağ-Kur Genelgesi uyarınca, <O:P></O:P>


"Önce başlayan SSK sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya Bağ-Kur sigortalısı olmayacaktır." Ancak, burada kesinti kavramı önemlidir. SSK ve Bağ-Kur arasındaki protokol uyarınca (SSK Genel Müdürlüğü'nün 16-60 Ek Sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur) geçici işgöremezlik dolayısıyla geçen süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri, sigortalılığın kesintisi olarak değerlendirilmeyecektir. <O:P></O:P>


Bu durumda, kişi hizmet akdine tabi olarak çalıştığı işyerinden ayrılıp ertesi gün (ya da ertesi gün tatil ise tatilden sonraki ilk iş günü) herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya devam ediyor ise SSK sigortalılığı devam edecektir. Aksi takdirde sigortalılıkta kesinti olması halinde SSK sigortalılığının sona ermesinden sonra Bağ-Kur'lu olunması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Limited şirket ortakları az sayıda olmaları nedeniyle kendi işini kendisi yapan kimse konumunda oldukları için, SSK'lı sayılamazlar; Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar. Başka bir deyişle bunların ortağı oldukları limited şirketteki çalışmaları hizmet akdine göre değildir. Bu nedenle kendi ortak oldukları şirkette SSK sigortalısı olamazlar. Bu kuralın istisnası, limitet şirket ortağı, başka işyerlerinde hizmet akdine göre çalışmışsa o takdirde SSK sigortalısı sayılabilir. (TC Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2003/1897 K. 2003/3106 T. 03.04.2003). Ya da daha önce sigortalı olarak çalıştığı limited şirkete sonradan ortak olması halinde SSK sigortası kesintiye uğrayıncaya kadar SSK sigortası devam eder. <O:P></O:P>


Ancak siz, 01.04.1998 tarihinde SSK'lı olarak çalıştığınız işten ayrıldığınız için, bu tarihten itibaren Bağ-Kur'lu sayılmanız gerekmektedir. Bu durumda da, 08.04.1998 tarihinden sonra SSK'ya yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. 08.04.1998 tarihinden sonra SSK'ya yersiz olarak ödediğiniz primler 506 sayılı kanunun 84. maddesinde yer alan "Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarihlerden on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geri verilir" hükmü gereğince iade edilmektedir. Bunun için bağlı bulunduğunuz sigorta müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. <O:P></O:P>


Analık halinde çalışma <O:P></O:P>


Doğumu yaz tatiline gelen öğretmen doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir mi? Rapor alırsa, doğum öncesindeki 5 haftalık süreyi doğum sonrasında kullanabilir mi? <ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="Ferhat U￧ar " w:st="&#111;n">Ferhat Uçar <O:P></O:P></ST1:PERS&#079;NNAME>


Sayın Uçar, bu konuyla ilgili olarak geçen haftalarda ayrıntılı bilgi vermiştim. Analık halinde çalışma ve süt izni konusu, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz gibi) halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenerek 10 hafta olarak uygulanacaktır. Ayrıca, sağlık durumu uygun olduğu takdirde ve doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği ve çalışılan sürelerin doğum sonrası sürelere eklenmesi suretiyle, kadın işçilerin özellikle çocuğuna bakabilmeleri açısından ihtiyaç duydukları doğum sonrası iznin 13 haftaya kadar artırılması olanağı sağlanmıştır. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. <O:P></O:P>


Kadın sigortalıların doğum öncesi 8 haftalık (çoğul gebelik halinde 10 haftalık sürede) ve doğum sonrası 8 haftalık süreleri için düzenlenecek örneği SSK tarafından hazırlanan geçici işgöremezlik belgesi ile durumunun doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporu sağlık tesislerince düzenlenecektir. Sigortalılara doğumdan önceki 8 hafta (çoğul gebelik halinde 10 hafta) doğum sonrası 8 hafta ve doğumuna 8 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalının doğum sonrasına ilave edilen süreye ait geçici işgöremezlik ödenekleri sigorta il/sigorta müdürlüklerince ödenecektir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>