Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İHRAC KAYDI İŞLEMLERİ

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  23.Haziran.2005
  Mesajlar
  1

  İHRAC KAYDI İLE YAPTIGIMIZ SATIŞLARA AİT İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM


  Edited by: büsra

 2. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Mesajlar
  71
  <DIV =Secti&#111;n1>
  İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  MUHASEBE İŞLEMLERİ ve BEYANI
  I- YASAL SİSTEM
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçı firmalara yapılan” teslimleri belli koşullar çerçevesinde KDV’den istisna tutmuştur.
  Anılan maddenin bu günkü şekli aşağıdaki gibidir;
  “Mal ve Hizmet İhracatı
  Madde 11-1) Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
  a)
  b)
  c) (3297 S. Kanunun 3. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük tarihi : 20.06.1986) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunla değiştirilen ibare.Yürürlük tarihi tarihi : 01.05.2003) “gecikme zammıyla birlikte” (*) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
  (4842 s. Kanunun 21. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük tarihi: 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.
  Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32. maddesi hükmü uygulanmaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
  2) (3297 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük tarihi : 20.06.1986) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.”

  (*) (4842 sayılı Yasa ile değişmeden önceki şekli; -20.06.1986 – 30.04.2003 tarihleri arası- gecikme zammının % 50 fazlası ile birlikte)

  İhraç kaydıyla yapılan satışlarda normal satış faturası düzenlenir ve faturada hesaplanan KDV belirtilir. Ancak, faturaya “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır.

  Bu düzenleme ile;
  a) İhracatçı firmanın KDV ödemeden mal sağlamasına, bu yolla KDV iadesi ile uğraşmaktan kurtulması,
  b) İmalatçı firmanın, KDV’li fatura kesmesine ve bunu beyan etmesine rağmen, ihraç kayıtlı satışa ilişkin KDV tutarını faizsiz biçimde tecil ettirerek finansman yükünden kurtulması,
  c) İmalatçı firmanın KDV borcu çıkmamışsa veya tecil edilecek tutardan az ise, aradaki farkı nakden almak veya mahsup ettirmek yoluyla ihracatçıdan alamadığı KDV tutarının tamamını vergi dairesinden alması olanağı sağlanmıştır.
  Öte yandan ihracatçı firma, ihraç kaydıyla aldığı malı sadece maliyetiyle kayda alır. Faturadaki KDV onu ilgilendirmez, KDV için yevmiye kaydı yapmadığı gibi, beyannamede de KDV indirimi yapmaz.

  II- ARANAN KOŞULLAR
  İhraç kayıtlı satışın yapılabilmesi için temel koşul, satıcı firmanın sanayi sicil belgesine sahip bir üretici olmasıdır. Ancak, alıcı firma “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” arasında sayılmış ise, satıcı firmanın üretici olması koşulu aranmamaktadır.
  Üretici firmaların ihraç kayıtlı mal satabilecek durumda olup olmadığının saptanmasına yönelik ölçütler, ilgili tebliğlerde belirtilmiştir.
  III- ÜRETİCİ (SATICI) FİRMA AÇISINDAN UYGULAMA
  İhraç kaydıyla satış yapılan dönemlerde üretici firmanın KDV işlemlerinde üç değişik durumla karşılaşılabilmektedir.

  1) Sonraki döneme devreden KDV ve İade edilecek KDV’nin bir arada oluşması hali;
  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 17.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 4.000.000.000 TL.
  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılmıştır;
  Normal satışların kaydı;
  ------------ ../03/2004 ------------
  120 ALICILAR 59.000.000.000
  120 A01 A ALICISI 59.000.000.000
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000.000.000
  600.01 TİCARİ MAL SATIŞLARI 50.000.000.000
  391 HESAPLANAN KDV 9.000.000.000
  391.01 TİCARİ MAL % 18 HSP.KDV 9.000.000.000

  İhraç Kayıtlı satışların kaydı;
  ------------ ../03/2004 ------------
  120 ALICILAR 50.000.000.000
  120 B01 B ALICISI 50.000.000.000
  192 DİĞER KDV 9.000.000.000
  192.01 İHRAÇ K.SATIŞ % 18 KDV 9.000.000.000
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000.000.000
  600.03 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR 50.000.000.000
  391 HESAPLANAN KDV 9.000.000.000
  391.03 İHRAÇ K. SATIŞ % 18 HSP.KDV 9.000.000.000

  Örnekte görüleceği gibi, ihraç kayıtlı olarak yapılan satışta, hesaplanan KDV tutarı, alıcı hesabına değil, “192- DİĞER KDV” hesabına borç kaydedilmektedir.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 17.000.000.000
  24 no.lu satır : 4.000.000.000
  26 no.lu satır : 21.000.000.000
  Bu aşamada beyannamenin arka sayfasına geçilmelidir;
  54 no.lu satır : 50.000.000.000 55 no.lu satır : 9.000.000.000
  62 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada (*****) dipnota dikkat edilerek 63 no.lu satır doldurulur.
  63 no.lu satır : --------
  64 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada tekrar beyannamenin ön sayfasına geçilir;
  28 no.lu satır : 1.000.000.000
  29 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu noktada, “190- DEVREDEN KDV” hesabının borcunda 1.000.000.000 TL. bulunmaktadır. Beyannamenin 28 no.lu satırı ile uyum sağlanmıştır. “192- DİĞER KDV” hesabında bulunan tutar ise, ihracatın gerçekleştiğinin üç ay içerisinde belgelenmesi sonucunda satıcı (üretici) firmaya iade edilecektir. Bu tutar, beyanname döneminin son gününde işletme için bir alacak haline gelmiştir. Dolayısıyla “192- DİĞER KDV” hesabından alınarak, “136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR” hesabına aktarılmalıdır.

  2) Ödenecek KDV ve Tecil Edilecek KDV’nin bir arada oluşması hali;

  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 6.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 1.000.000.000 TL.

  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için yukarıda örneklenen muhasebe kayıtları geçerli olduğundan burada tekrarlanmamıştır.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 6.000.000.000
  24 no.lu satır : 1.000.000.000
  26 no.lu satır : 7.000.000.000

  Bu aşamada beyannamenin arka sayfasına geçilmelidir;
  54 no.lu satır : 50.000.000.000 55 no.lu satır : 9.000.000.000
  62 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu aşamada (*****) dipnota dikkat edilerek 63 no.lu satır doldurulur.
  63 no.lu satır : 9.000.000.000
  64 no.lu satır : -------------

  Bu aşamada tekrar beyannamenin ön sayfasına geçilir;
  27 no.lu satır : 4.000.000.000
  28 no.lu satır : ------------
  29 no.lu satır : ------------
  30 no.lu satır : 9.000.000.000

  Bu noktada, “190- DEVREDEN KDV” hesabının alacağında 13.000.000.000 TL. bulunmaktadır. Bu tutarın 4.000.000.000 TL.lık kısmı, “360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR” hesabının altında açılmış olan “YÜKÜMLÜ SIFATIYLA ÖDENECEK KDV” hesabına aktarılır. Beyannamenin 27 no.lu satırı ile uyum sağlanmıştır. Geriye kalan 9.000.000.000 TL. lık kısım ise, “392-DİĞER KDV” hesabının alacağına aktarılarak orada terkin gününe kadar bekletilir. (Aynı tutar ihraç kayıtlı satışın yapıldığı gün “192- DİĞER KDV” hesabının borcuna kaydedilmişti.

  “192- DİĞER KDV” hesabında bulunan bu tutar, ihracatın gerçekleştiğinin üç ay içerisinde belgelenmesi sonucunda terkin edilecektir. İhracatın gerçekleştiği belgelendiğinde, “192- DİĞER KDV” hesabının borcu ile “392- DİĞER KDV” hesabının alacağında bulunan tutarlar, karşılaştırılarak kapatılır.


  3) İade edilecek KDV ve Tecil Edilecek KDV’nin bir arada oluşması hali;

  Satıcı (üretici) firmanın Mart 2004 dönemi işlemleri aşağıdaki gibidir:

  Toplam satış tutarı : 100.000.000.000 (Bu tutarın 50.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlıdır.)
  Toplam Hs. KDV tutarı : 18.000.000.000 (Bu tutarın 9.000.000.000 TL.sı ihraç kayıtlı satışındır.)
  Alış İade KDV tutarı : 2.000.000.000 TL.
  Önc.Dnm.den devir KDV : YOK
  İndirilecek KDV tutarı : 6.000.000.000 TL.
  Satış İade KDV tutarı : 11.000.000.000 TL.

  Dönem içerisinde normal ve ihraç kayıtlı olarak yapılan satışlar için yukarıda örneklenen muhasebe kayıtları geçerli olduğundan burada tekrarlanmamıştır.

  Bu verilerin Katma Değer Vergisi Beyannamesine aktarılması:

  6 ve 8 no.lu satırlar : 100.000.000.000
  9 no.lu satır : 100.000.000.000 10 no.lu satır : 18.000.000.000
  19 no.lu satır : 18.000.000.000
  20 no.lu satır : 2.000.000.000
  21 no.lu satır : 20.000.000.000
  23 no.lu satır : 6.000.000.000
  24 no.lu satır : 11.000.000.000
  26 no.lu satır

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  tam olarak neyi öğrenmek istiyorsun ihraç kayıtlı teslimlerde

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •