<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">20.06.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Teşvikte işveren sigorta prim paylarının Hazine'ce karşılanması<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa'da 5350 sayılı yasa ile yapılan değişiklik gereği olarak işverene ait Sosyal Sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanabilmesi için; <O:P></O:P>


. 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2005 tarihinden önce ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu ünitesine vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısının en az yüzde yirmi (yüzde 20) oranında artırmaları ve çalıştırdıkları toplam sigortalı sayısını da otuz kişiye çıkarmış bulunmaları. <O:P></O:P>


. 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ise en az otuz işçi çalıştırmaları gerekmektedir. <O:P></O:P>


Buna göre; Çorum ilinde 01.01.2005 tarihinden önce örneğin 18 sigortalı çalıştıran bir imalathanede Haziran 2005 ayından itibaren çalışan sayısının 30'a çıkarılması halinde, çalışan sayısı yüzde 20 oranı üzerinde artmış bulunduğundan ve 30 sigortalı barajına ulaşılmış olduğundan, 12 ilave sigortalı ile 18 sigortalı için ilave sigortalının iki kadar teşvikten yararlanılabilecektir. Ancak bu durumda (12*2+12=) 36 sigortalı için işveren hissesine ait sigorta primlerinin Hazine'ce karşılanması gerekmekte ise de "teşvik kapsamındaki sigortalı sayısının işyerindeki toplam sayısını geçemeyeceği" için Hazine yardımından 30 sigortalıya ait işveren primleri yararlandırılacaktır. <O:P></O:P>


Diğer yandan kapsama giren Erzurum ilinde 2005 Mayıs ayında organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen bir işyerinin bu yasadan yararlanacak sigortalı sayısının 2005/Haziran ayında 30 kişi olduğunu, bu kişilerin asgari ücretle çalıştığını ve ilgili dönem prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kuruma verildiğini varsayacak olursak Hazine desteğinden yararlandırılacak miktarı aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz. <O:P></O:P>


Sigorta prim kesintisine esas alınacak toplam ücret miktarı aylık 488.70 YTL asgari ücret dikkate alınarak (488.70*30=) 14.661 YTL olarak hesaplanacaktır. Bu miktar üzerinden çalışanın ücretinden kesilmesi gereken sigorta prim miktarı toplam (14.661*%14=) 2.052.54 YTL'dir. İşveren payı ise (14.611*%20.5=) 3.005.51 YTL'dir. <O:P></O:P>


Sigortalı prim payının süresi içinde ödenmesi halinde Hazine'ce karşılanacak miktar 3.005.51 YTL olacaktır. Burada yardım oranı yüzde 100'dür. <O:P></O:P>


Eğer bu işyeri organize sanayi veya endüstri bölgesi dışında bulunmuş olsa idi, bu takdirde işverence ödenecek prim tutarının yüzde 80'i olan miktar hesaplanacak ve bu miktar olan (3.005.51*0.80=) 2.653.64 YTL Hazine'ce karşılanacaktı. <O:P></O:P>


Burada Hazine'ce karşılanması gereken prim tutarı, sigortalı sayısı ile prime esas kazanç alt sanırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden, belirlenen oranlara yüzde 80 veya yüzde 100'e göre saptanan tutarı aşamayacağından, Hazine'ce karşılanacak miktar buna göre hesaplanacaktır. (*) <O:P></O:P>


Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde; <O:P></O:P>


. Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi, <O:P></O:P>


. Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması, <O:P></O:P>


. Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, <O:P></O:P>


. Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler sonucu sigorta primi işveren hissesi teşvikten daha doğrusu Hazine desteğinden ve ücret gelir vergisi terkininden yararlandırılmayacaktır. <O:P></O:P>


Yasa kapsamına giren işyerlerinin sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmak için gerekli olan koşulları, müteakip aylarda da taşıyıp taşımadıkları düzenli olarak izlenecek, gerekli koşulları taşımadıklarının anlaşılması halinde teşvikten yararlandırılmayacaklardır. Ayrıca teşvikten yararlanma hakkını kaybettikleri tarihten itibaren yersiz olarak Hazine tarafından karşılanmış olan prim varsa, bu prim gecikme zammı ile birlikte işverenden aranacaktır. <O:P></O:P>


(*) Teşvik oranı organize sanayi bölgeleri ile endüstri bölgelerinde yüzde 100, teşvik kapsamında olan illerde ise bu bölgeler dışında kalan yerlerde yüzde 80 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>