<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AK[/B]<B style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: normal">Ş[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AM<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">15.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 98%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%">
<T>
<TR style="HEIGHT: 385.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 385.5pt" vAlign=top width="100%">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI<O:P> </O:P>[/B]
<O:P><B style="mso-bidi-font-weight: normal">İ.Hüseyin YILDIZ<O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
Mevcut düzenlemeler içinde, yatırımların teşviki amacıyla kullanılabilecek en yaygın ve etkin düzenleme yatırım indirimi istisnasıdır. Bana gelen e-mail ve sorulardan anladığım kadarıyla; birçok mükellef, yatırım istisnası ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, söz konusu düzenlemenin sağlamış olduğu haklardan da tam olarak yararlanmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu ile getirilen yatırım istisnası; son olarak 24.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, 4842 sayılı Kanun'la değişikliğe uğradı. Eski düzenlemede yer alan öngörülen yatırım harcamalarının, yatırım indiriminden yararlanması uygulamasına son verildi. Ancak eski düzenlemeden yararlanma hakkına sahip olup da, bu yönde tercih beyan eden mükellefler, kaldırılan hükümlerden yararlanabilecektir. Teşvik belgesi alma mecburiyetinin kaldırıldığı yeni düzenlemeye göre;

1. İstisnanın konusu, oranı ve kimler yararlanacak?

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, faaliyetlerinde kullanmak üzere yeni olarak satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, maliyet bedellerinin % 40'ını, yatırım indirim istisnası olarak vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapabilirler. Ayrıca, Petrol Kanunu ve Maden Kanunu'na göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen harcamalar da yatırım indirimi istisnasından yararlandırılabilir. Ancak, deneme üretimine ilişkin maliyetler, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmadığından yatırım indirimine konu edilemezler.

2- İstisnadan yararlanma süresi ve tutarı

Yatırım indirimi istisnası uygulamasına, istisnaya konu iktisadi kıymete ilişkin harcamaların yapıldığı yılda başlanır ve indirilecek tutara ulaşılıncaya kadar devam edilir. Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınmayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, TEFE'de meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınır. Ancak, enflasyon düzeltmesi uygulanan dönemlerde, yatırım indirimi istisnası tutarının hesaplanmasında, amortismana tabi iktisadi kıymetin aktife alındığı hesap dönemi sonundaki düzeltilmiş değeri esas alınacaktır. (Eski sistemi tercih eden mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapsalar da, bu haktan yararlanamazlar) Yurtdışından sağlanacak yatırım mallarına ait harcamalara ilişkin yatırım indirimi, kat'i ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek işletmenin aktifindeki bir hesaba alındığı tarihte uygulanacaktır.

3- İstisna konusu olmayan iktisadi kıymetler

İktisadi ve teknik bütünlüklleri dikkate alınarak bedeli 6.000 YTL'den az olan iktisadi kıymetler, yeni olmayan iktisadi kıymetler (yüzer havuzlar ile oniki yaşından küçük gemiler hariç), gayri madde haklar (Gerekli olan bilgisayar programları hariç) ile ekonomik ömrü 5 yıldan daha kısa olan özel maliyet bedelleri, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları, bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetle, satın alma suretiyle iktisap edilen binalar her hal ve takdirde, inşa edilen binalar ise mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmamaları halinde, arazi veya arsalar, binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtları (işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar hariç), yurtdışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadi kıymetler.<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P> </O:P>