<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">15.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 10pt; PADDING-TOP: 10pt">
E-beyanname verilmemesi halinde özel usulsüzlük<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-TOP: 1pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin dördüncü bendi hükmü gereği olarak "...vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uygulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya" Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak yayımlamış bulunduğu 340 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Gebliğ ile e-beyanname uygulamasına yönelik olarak ilkeleri belirlemiş olup, bu uygulamanın 01.10.2004 tarihinden itibaren başlatıldığını duyurmuştur. (30.09.2004 gün ve 25599 sayılı Resmi Gazete) <O:P></O:P>


Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi gereği olarak; söz konusu yasanın "...mükerrer 257'nci maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan; <O:P></O:P>


. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.180 YTL, <O:P></O:P>


. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 550 YTL" özel usulsüzlük cezası uygulanması öngörülmüş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Uygulamada e-beyanname ile beyanda bulunması zorunluluğu getirilenlerin bu zorunluluğa uygun davranmamaları nedeniyle haklarında kesilen özel usulsüzlük cezası tartışma konusu yaratmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda Maliye Bakanlığı'nın 2005/1 sayılı Uygulama İç Genelgesi ile yapılan açıklamaya göre; <O:P></O:P>


"Elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen gelir, kurumlar ve geçici vergi beyannamelerinin elden verilmesi halinde beyanname kabul masasında görevli memurlar, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki mali tablolardan 31.12.2004 tarihi itibariyle aktif toplamının 200 milyar Türk Lirası'nı (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamının 400 milyar Türk Lirası'nı (400.000 YTL) aşıp aşmadıklarını kontrol edecektir. Yapılan bu kontrol sonucunda mali tablolarda yer alan aktif toplamı veya ciro toplamının (gayri safi satış hasılat tutarının) .... limitleri aştığının tespit edilmesi halinde beyannameyi getirene, beyannamenin elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olduğu ve bu zorunluluğa uyulmaması halinde mükellef adına Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hatırlatılacaktır. Bu hatırlatmaya rağmen beyannamelerin elden verilmesinde ısrar edilmesi üzerine beyanname kabul edilerek, düzenlenen tahakkuk fişi kendilerine verilecektir. Ayrıca, elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verme dönemini izleyen ay içersinde düzenlenecektir." <O:P></O:P>


Söz konusu iç genelgeden de anlaşılacağı üzere beyannamenin süresi içersinde verilmiş olmasına karşılık elektronik ortamda verilmemiş olması halinde Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezasının kesilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Bu durumda beyannamenin elden verilmeyip de posta ile gönderilmesi halinde dahi söz konusu özel usulsüzlük cezası kesilecektir. <O:P></O:P>


Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezası, beyannamenin Maliye Bakanlığı'na verilen yetki uyarınca öngörüldüğü üzere elektronik ortamda gönderilmemiş olması için uygulanmakta olup, bu uygulama yasal düzenleme gereği yapılmaktadır. Bir başka anlatımla beyannamenin süresi içinde kağıt ortamında verilmiş olması durumu değiştirmeyecektir. <O:P></O:P>


Ayrıca; "Gayrifaal olanlar dışında beyanname vermesi gerektiği halde vermemiş olanlar, takdir komisyonuna sevk edilmekte ya da vergi incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu durumda e-beyanname zorunluluğunda olan mükelleflerin bu zorunluluğa uymaması hali söz konusudur ve Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer maddeleri 257 ve 355 gereği özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir." (GEZGİN, Burhan "Beyannamenin Elektronik Ortamda Verilmemesi Halinde Ceza Uygulaması" Vergi Dünyası Haziran/2005 Sf:82) <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>