<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">09.06.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
İşe başlama bildirimi<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın 153'üncü maddesi uyarınca aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar, bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. <O:P></O:P>


. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, <O:P></O:P>


. Serbest meslek erbabı, <O:P></O:P>


. Kurular vergisi mükellefleri, <O:P></O:P>


. Kollektif ve adi komandit şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak ticaret sicili memurları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirirler. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanmaktadır. <O:P></O:P>


Diğer yandan 22 sıra numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ uyarınca, mükelleflerin işe başlama bildirimlerini, sözleşme düzenledikleri veya işletmede bağımlı olarak çalışan yetkili meslek mensuplarına imzalatmaları halinde, vergi dairesi tarafından yapılacak yoklama sonucu beklenmeksizin adlarına mükellefiyet tesis edilerek vergi numarası verilebilmektedir. <O:P></O:P>


İşe başlama bildirimi; <O:P></O:P>


. Gerçek kişilerde; mükellef veya özel yetkiye haiz vekili, Avukatlık Kanunu'na göre ruhsat almış avukatlar ya da 3568 sayılı kanun hükümlerine göre yetki almış mensupları, <O:P></O:P>


. Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlardan bunları temsile yetkili kişiler veya bu kişilerin özel yetkiye sahip vekilleri, <O:P></O:P>


tarafından imzalanır. <O:P></O:P>


Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise ticaret sicili memurluğunca yapılmaktadır. <O:P></O:P>


Bildirimin vekil aracılığı ile yapılması halinde vekaletnamenin bir örneği vergi dairesinde kalır. <O:P></O:P>


İşe başlama veya bırakma bildiriminin SMMM ve SMMM aracılığı ile düzenlenmesi halinde serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığı ile düzenlenmesi halinde bildirim bu kişiler tarafından da unvanları ve bağlı oldukları mesleki odayı gösteren bir kaşe/mühür basılmak suretiyle imzalanır. <O:P></O:P>


İşe başlama bildiriminde gerçek kişiler işe başlama bildirimi ekinde; <O:P></O:P>


. Noter onaylı imza sirküleri, (Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden aranmamaktadır.) <O:P></O:P>


. Onaylı nüfus cüzdanı sureti, <O:P></O:P>


. İkametgah ilmuhaberi, <O:P></O:P>


Basit usulde vergilendirilen mükellefler ayrıca; <O:P></O:P>


. İşyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir belediyeden alınacak bir belge, <O:P></O:P>


. İşyerinin kiralanmış olması halinde ise kira sözleşmesinin bir örneği, <O:P></O:P>


. Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinin taşıtlarına ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneğini, <O:P></O:P>


Tüzel kişiler; <O:P></O:P>


. Ana sözleşmenin noter onaylı bir örneği ile ticaret siciline müracaat edildiğine ilişkin bir belgeyi, ticari şirketlerde şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmuhaberi, noter onaylı imza sirküleri, <O:P></O:P>


. Kooperatiflerde, varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına dair belgeyi vermeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Farklı vergi dairelerinin yetki alanı içinde ilave işyeri ve açılması veya adres değişikliği halinde de yukarıdaki belgeler aranacaktır. Ayrıca tüzel kişilerde bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi, kollektif ve adi komandit şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları işe başlama bildirimlerini işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak vermekle yükümlüdürler. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>