<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">06.05.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Damga vergisinde sürekli mükellefiyet ve beyan<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Damga Vergisi Yasası'nı 15'inci maddesi uyarınca söz konusu vergi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden birisiyle ödenmektedir. Aynı yasanın 22'nci maddesi ise makbuz karşılığı ödeme şeklini belirlemiş bulunmaktadır. Buna göre; <O:P></O:P>


. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. <O:P></O:P>


. Yakarıdaki haller dışında, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirimde bulunarak aynı süre içinde damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği Maliye Bakanlığı uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıda belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksınız kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum ve kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkili bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Damga Vergisi Yasası'nın 22'nci maddesi uyarınca sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisinin gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Makbuz usulü ödeme kapsamına alınmış bulunan mükellefler düzenledikleri kağıtlara ait ödemeleri "damga vergisi defteri"ne kayıt edeceklerdir. Bu bağlamda istihkaktan kesinti yapanlarda, bu kesintileri damga vergisi defterine kayıt etmek suretiyle ödemekle yükümlüdürler. <O:P></O:P>


Damga Vergisi Yasası'nın 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan edilmesi ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirilmiştir. <O:P></O:P>


Buna göre; zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kağıtlara ati verginin tamamı sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından yasal süresi içinde beyan edilip ödenecektir. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 43 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği'nin 4'üncü bölümünde belirtildiği üzere; verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi ceza ve fer'ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi suretiyle ödemek zorunda olan mükelleflerden aranmakta ve alınmaktadır. <O:P></O:P>


Bu gibi durumlarda mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkı bulunmaktadır. Örneğin sürekli damga vergisi mükellefi olan bir kurum ile bir gerçek kişi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin beyan edilip ödenmesinden damga vergisi mükellefi olan kurum sorumludur. Bu nedenle sözleşmeye ait gerçek kişinin üstleneceği damga vergisinin beyan ve ödemesini sürekli damga vergisi mükellefi olan kurum gerçekleştirecektir. <O:P></O:P>


Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar bir ay içinde vergiye tabi olan işlemler ile nispi ve maktu damga vergisini ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildiri, tarh ve tahakkuk ettirilen vergiyi 26 günü akşamına kadar makbuz mukabili ödemek zorundadırlar. <O:P></O:P>


Ancak makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa, bu takdirde damga vergisi beyannamesinin verilmesi de söz konusu olmayacaktır. Ancak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, beyan edilecek herhangi bir işlemleri yoksa bu takdirde de durumu süresi içersinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenlerin bir ay içinde eğer vergiye tabi herhangi bir işlemleri bulunmuyorsa, bu takdirde bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine boş beyanname verme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı konusu ise son günlerde uygulamada tartışma konusu haline gelmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Söz konusu yasal düzenlemede de hükme bağlandığı üzere "... bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir..." Bu hükümden de anlaşılacağı üzere damga vergisi beyannamesinin verilmesi zorunluluğu vergiye tabi işlemin bulunmasına bağlanmıştır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>