<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
01.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde sınırlılık<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesi uyarınca 01.01.2006 tarihinden itibaren bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; <O:P></O:P>


. Alım satıma aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, <O:P></O:P>


. Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, <O:P></O:P>


. Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri, <O:P></O:P>


üzerinden yüzde 15 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak bankalar ve aracı kurumlar herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaya piyasası aracına bağlı olmayan dönemsel getirilerin ödenmesine aracılık etmeleri halinde bu takdirde de tevkifat yapmak zorundadırlar. <O:P></O:P>


Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararlar, takvim yılı aşılmamak suretiyle izlenen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilecektir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki Yeni Türk Lirası karşılıkları esas alınarak tevkifat matrahı tespit edilecektir. <O:P></O:P>


Diğer yandan Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesinde yer alan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye'de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmış ve/veya Türkiye'de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazine'ce veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade etmektedir. <O:P></O:P>


Dolayısıyla Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesinde geçici bir süre için uygulanması öngörülen sistemde tevkifat konusu yapılması öngörülen menkul kıymet alım satım kazancı ile periyodik gelirlerinin kapsamı sınırlı bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Bankaların ve aracı kurumların taraf oldukları veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesi kapsamında işleme tabi tutulacaktır. Ancak yasal düzenleme gereği Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemlerden 2006 yılında elde edilen kazançlar sıfır oranında tevkifata tabi tutulacaktır. <O:P></O:P>


Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen söz konusu tevkifatlar muhtasar beyanname ile beyan edilmeyecektir. Çünkü söz konusu yasa maddesinde ayrıca hükme bağlandığı üzere bu kapsamda yapılacak tevkifat tutarları, şekli ve muhteviyatı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve söz konusu ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir. <O:P></O:P>


Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesinde yer alan düzenleme Türkiye'de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmış menkul kıymetlerle ilgili alım satım kazançları ile periyodik gelirlerini kapsamaktadır. <O:P></O:P>


Oysa ülkemizde yabancı ülkelerde ihraç edilmiş bulunan menkul kıymetlerin alım satımı ve bu menkul kıymetler üzerine yapılan işlemlerin de boyutu her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda da elde edilen kazanç ve iratların izlenmesine yönelik daha etkili düzenlemelere gereksinim vardır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>