<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
01.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Yatırımların ve istihdamın teşvikinde 5350 sayılı kanunla yapılan değişiklikler<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]


Bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla çıkarılan 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 06.02.2004 tarihli, 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 5084 sayılı kanun kapsamına; 2'nci maddenin (a) bendi çerçevesinde, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illeri dahil olmak üzere 36 il girmekteydi. <O:P></O:P>


Ancak, kamuoyundaki talep ve beklentiler nedeniyle Yatırımların ve İstihdamın Teşviki'nde 5350 sayılı Kanun'la bazı değişiklikler yapılmıştır. 5350 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 18.05.2005 tarihli, 25819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. <O:P></O:P>


5084 sayılı kanunun kapsamına giren 36 il'e ilaveten, 5350 sayılı kanun ile yapılan düzenleme sonucunda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir olmak üzere 13 il daha 01.04.2005 tarihi itibariyle kapsama dahil edilerek toplam 49 il'de faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerin diğer teşviklerin yanı sıra sigorta primi işveren hissesi teşvikinden şartları taşımaları kaydıyla yararlanma imkanı sağlanmıştır. 5350 sayılı kanunla 5084 sayılı kanunun 4'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; <O:P></O:P>


a) 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan ve en az 30 sigortalı çalıştıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde ile getirilen uygulamadan yararlanmaları mümkün olduğundan, 01.04.2005 tarihinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olup, yeni işe başlayan ve en az 30 sigortalı çalıştıran işverenlerin bu kanundan yararlanmayı istemeleri halinde, 2005/Nisan ayı için SSK'ya verecekleri aylık prim ve hizmet belgesi ilk belge olacaktır. <O:P></O:P>


b) 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2005 tarihinden önce ilgili SSK müdürlüğüne vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısını en az yüzde yirmi (%20) oranında artırmaları ve çalıştırdıkları toplam sigortalı sayısının asgari otuz kişiye ulaşması halinde, bu işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısını geçmemek üzere artırdıkları sigortalı sayısı ile mevcut sigortalılardan artırdıkları sigortalı sayısının iki katı kadar sigortalı kapsama girecektir. Buna göre, 5350 sayılı kanunda 01.01.2005 tarihinden önce SSK'ya verilen en son aylık prim ve hizmet belgesinin esas alınacağı öngörüldüğünden, 2004/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde çalıştığı belirtilen toplam sigortalı sayısının en az yüzde 20 oranında artırılmış olması ve toplam sigortalı sayısının 30 kişiye ulaşmış olması halinde, bu işyerlerindeki toplam sigortalı sayısını geçmemek kaydıyla artırılan sigortalı sayısı ile mevcut sigortalılardan artırdıkları sigortalı sayısının iki katı kadar sigortalı bu kanun kapsamında değerlendirilecektir. <O:P></O:P>


01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan işverenlerin 01.01.2005 tarihinden önce SSK'ya verilen en son aylık prim ve hizmet belgesinden 2004/Kasım ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin anlaşılması gerekmekle birlikte, 2004/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin bu tarihten (01.01.2005 tarihinden) önce verilmiş olması halinde, bu defa 2004/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi de dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


2004 Kasım ayında sigortalı çalıştırılmış olmasına rağmen, bu aya ait prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması veya sözü edilen belgenin süresinden (01.01.2005 tarihinden) sonra verilmiş olması halinde, bu belgede kayıtlı sigortalı sayısı dikkate alınmayacak, bunun yerine 01/01/2005 tarihinden önce o işyeri için usulüne uygun olarak verilmiş en son aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


Ancak, bu uygulamada dikkate alınması gereken en son aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısında ay içinde değişiklik olması halinde, ek istihdamın tespitinde baz alınacak sigortalı sayısının tespitinde, ay sonu itibariyle çalışıp müteakip aya devreden sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


5350 sayılı kanunla, gerek 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış ve gerekse bu tarihten sonra işe başlamış olan işverenler kapsama alındığından, 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış ve 01.01.2005 tarihinden önce de SSK'ya aylık prim ve hizmet belgesi vermiş olan işverenlerin çalıştırmış oldukları sigortalıların sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazine'ce karşılanabilmesi için, işverenlerin teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı ayrı, teşvik kapsamına girmeyen sigortalılarından dolayı ayrı olmak üzere farklı iki aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Teşvik kapsamına giren bazı sigortalıların prime esas kazançlarının, 506 sayılı kanunun 78'inci maddesine göre belirlenen sigorta primine esas kazanç alt sınırının üzerinde olması halinde, bu durumda gerek kazançları sigorta primine esas kazanç alt sınırında olanlar, gerekse sigorta primine esas kazanç alt sınırının üzerinde olan sigortalılar, teşvik kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aynı belgede gösterilecektir. <O:P></O:P>


5350 sayılı kanun uyarınca, 01.04.2005 tarihinden sonra işe başlayan işverenler, asgari 30 sigortalı çalıştırmaları halinde, tüm sigortalılarından dolayı 5350 sayılı kanunla getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanacaklarından, bu sigortalıların tümü için tek belge düzenlenecektir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>