<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">

DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
26.05.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>
Yabancı sermaye ile ilgili bildirimler<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Dr. A. Bumin Doğrusöz <O:P></O:P>[/B]


Bilindiği üzere ülkemizde yabancı sermaye yatırımları 2003 yılı ortalarına kadar 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna bağlı mevzuat (Karar, yönetmelik, tebliğ, genelge vb.) hükümlerine tabi olmuştur. <O:P></O:P>


Ancak, geçen zaman sürecindeki gelişmeler bu konuda mevzuat değişikliği ihtiyacını gündeme getirmiş ve bu kapsamda hazırlanan "4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" 17 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 4875 sayılı Kanun'la, 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan atıfların da 4875 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. <O:P></O:P>


4875 sayılı Kanun'un 1. maddesinde Kanun'un amacı, "Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemek" olarak açıklanmıştır. Kanunun kapsamı ise aynı maddede, "doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muamele" şeklinde açıklanmıştır. <O:P></O:P>


Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlardan 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olanların da, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla yeni Kanun'a tabi olmaları öngörülmüştür (4875 sayılı Kanun md.5). <O:P></O:P>


4875 sayılı yeni Kanun ile doğrudan yabancı yatırımlar konusunda yapılan en önemli değişiklik, izin ve onay sisteminden, bilgilendirme sistemine geçilmesi olmuştur. <O:P></O:P>


4875 sayılı Kanun'da kanunun uygulanmasına ilişkin esasların kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde Hazine Müsteşarlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu yönetmelik ise "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği" adı ile 20 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. <O:P></O:P>


Anılan yönetmelikte Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce kurum ve kuruluşlardan ve şirket ve şubelerden istenecek bilgiler ile irtibat bürolarının açılması ve çalışması ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. <O:P></O:P>


Söz konusu yönetmeliğe göre müsteşarlığa (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne) gönderilmesi gereken bilgiler anılan yönetmelikte düzenlenmiştir. Gönderilmesi zorunlu bu bilgileri aşağıda, kanun kapsamında olan ve olmayan şirketlere göre gruplandırarak listeledik. <O:P></O:P>


I) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerce gönderilmesi gerekli bilgiler: <O:P></O:P>


1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu". Bu formun yıllık bazda düzenlenmesi ve her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


2) Sermaye hesabına yapılan ödemelerin "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu" ile ödemeyi takip eden 1 ay içinde müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerinin ise "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" ile hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


II) Kanun kapsamında bulunmayan (Tamamen yerli sermayeli) şirketlerce gönderilmesi gereken bilgiler : <O:P></O:P>


1) Şirkete yabancı bir yatırımcının hisse devri suretiyle iştirak etmesi veya <O:P></O:P>


2) şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle şirketin kanun kapsamına girmesi halinde, hisse devirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu"nun hisse devrinin veya sermaye artırımının gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir <O:P></O:P>


Burada, yurtdışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşlarının da kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayıldıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


III. İrtibat bürolarınca gönderilmesi gereken bilgiler: <O:P></O:P>


a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde genel müdürlüğe göndermekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu bürolar, adres değişikliği durumunda ise yeni adreslerini en geç 1 ay içinde genel müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. <O:P></O:P>


b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu"nu doldurarak anılan genel müdürlüğe göndermek zorundadırlar. Bu forma ayrıca, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgelerinde eklenmesi zorunludur. <O:P></O:P>


NOT : Bu yazımın hazırlanmasında Değer Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından yayınlanan 4.5.2005 tarih ve 2005/48 sayılı Mali Mevzuat Sirküleri'nden yararlanılmıştır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>