<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
25.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilmeyen çalışmaların fiilen veya kayden tespiti<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]


Sigortalıların bir işyerinde çalışmasına rağmen, çalışma gün sayısı ve sigorta primine esas kazanç tutarları Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilmediği görülebilmektedir. Sigortalıların fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığının tespit edilmesi durumunda da sigortalılıkları sağlanabilmektedir. <O:P></O:P>


Fiilen tespit; işyerinde çalışan sigortalıların, sigorta müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yoklama memurları ve genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca, işyerinin denetimi esnasında işyerinde çalıştığının görülmesi ve bu durumun tutanağa kaydedilmesidir. <O:P></O:P>


İşveren ve diğer çalışanlar ile çevrede bulunan üçüncü şahısların bildirimleri fiilen tespit kapsamında bulunmamaktadır. Fiilen tespit, sigortalıların işyerinde çalışırken görülmesi ve saptanması olduğuna göre, kontrol gün ve saatinde işyerinde bulunmayanlar ile işten ayrılanlar için fiilen tespit yapılması söz konusu olmamaktadır. <O:P></O:P>


İşyeri kayıtlarından tespit ise, sigorta müfettişleri tarafından işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi esnasında, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilmediği halde işyeri kayıtlarında yer alan her türlü bilgiden işyerindeki çalışmalarının tespitidir. Örneğin, adına gider belgesi, makbuz, irsaliye, ceza makbuzu, borç-alacak senetlerinin imzalanması, senet, çek, fatura gibi belgelerin yazımı, görevlendirme belgesi veya ücret ödeme bordrosuyla ücret ödemesi yapılmış kişilerin sigortalılıkları bu bağlamda sağlanabilmektedir. <O:P></O:P>


4958 sayılı yasanın 37. maddesiyle 506 sayılı yasanın 79. maddesi 7. fıkrasında yapılan değişikliğe göre; kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalıların da sigortalılıkları sağlanabilmektedir. Fiilen veya kayden çalıştıkları tespit edilen sigortalılar için kanuni süresi geçirildikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilen aylık sigorta primleri bildirgeleri, dört aylık sigorta primleri dönem bordroları ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrolarının aksi sabit olmadıkça kabul edilmesi ve işleme konulması gerekmektedir. <O:P></O:P>


506 sayılı kanunun 79. maddesi 7. fıkrasında, fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılarla ilgili belgelerin, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca işverene yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda, söz konusu belgeler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından resen düzenlenecek ve muhteviyatı sigorta primleri kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilecektir. <O:P></O:P>


506 sayılı kanunun 79. maddesine göre işveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili sigorta müdürlüğüne itiraz edebilir. <O:P></O:P>


İşveren, hesaplanarak tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde prim borcunu tebliğ eden sigorta müdürlüğüne dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle itiraz edebilir. Dilekçenin taahhütlü olarak gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Sigorta müdürlüğüne itiraz takibi durdurur. İtiraz, sigorta müdürlüğü İtiraz Komisyonu'nda incelenerek karara bağlanır. İtiraz süresi geçtikten sonra işveren yeni iddialar ileri süremez. Maddi hatalar taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile sigorta müdürlüğü İtiraz Komisyonu'nca resen nazara alınır. <O:P></O:P>


İşveren veya vekili, itiraz hakkında sigorta müdürlüğü İtiraz Komisyonu'nca karar verilinceye kadar itirazından vazgeçebilir. Vazgeçme, işverenin sigorta müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. Vazgeçme halinde itiraz eden o olaya münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılır. <O:P></O:P>


İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemeye (iş mahkemesine) başvurabilir. Yetkili mahkemeye baş vurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin SSK lehine karar vermesi halinde 80. maddenin prim borcuna ilişkin hükmü uygulanmaktadır. Bu durumda, ödenmeyen prim borcunun tahsilinde, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. ve 102'nci maddeleri dışındaki diğer hükümleri gereğince işlem yapılmakta ve prim borcu icra yoluyla tahsil edilmektedir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>