<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">25.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Tohumluk kredi borçlarının ödenmesine kolaylık sağlandı<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Ülkemizde son yıllarda "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına" yönelik olarak çıkartılan yasa sayısı giderek artmaya başlamıştır. Bu yasalarda birden çok yasa ve yasa hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılabilmekte, ek maddeler konulabilmekte, yeni düzenlemelere gidilmekte, mevcut düzenlemelerde ifade, kelime ve uygulamada değişikliği yapılabilmektedir. <O:P></O:P>


5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 9'uncu maddesi ile "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında"ki Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan, ancak süresinde tahsil edilemeyen veya ödenemeyen ve yapılan düzenlemelerle Hazine alacağı haline dönüşen kredi alacaklarının faiz ve zam hesaplamalarında yeni ilkeler benimsenmek suretiyle tahsilatının kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Yapılan bu düzenleme ile; <O:P></O:P>


. "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında"ki yasa kapsamında kullandırılan ve Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri, <O:P></O:P>


. 09.09.1997 gün ve 97/9975 sayılı ve 22.05.1998 gün 98/11130 sayılı Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan ve 07.03.2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı ve 09.08.2004 tarihli ve 2004/7682 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri, <O:P></O:P>


. 23.07.1999 gün ve 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarından üreticilere kullandırılan tohumluk kredileri, <O:P></O:P>


nedeniyle doğan ve 27.04.2005 tarihinden önce "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında"ki yasa hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilmek üzere devranılan alacakların tahsili ve ödenmesi ile ilgili yeni kolaylıklar sağlanmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Yapılan yasal düzenleme gereği olarak tohumluk kredilerini haksız aldığı tespit edilenler için bu düzenleme geçerli olmayacaktır. <O:P></O:P>


Yeni düzenleme ile bir yandan borçlular için peşin ödeme indirimi sağlanırken, diğer yandan faiz ve zam hesaplamaları borçlular lehine yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Yeni olanaklardan yararlanmak için söz konusu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihini izleyen ayın başından itibaren üç ay içersinde bağlı bulunulan vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Bir başka anlatımla söz konusu borçlular; 01.08.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları halinde söz konusu haktan ~yararlanacaklardır. <O:P></O:P>


Yazılı başvurular; bizzat yapılabileceği gibi taahhütlü posta veya APS yoluyla da yapılabilecektir. Başvuruların taahhütlü posta veya APS yoluyla yapılması halinde başvurunun postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


Dilekçe örneği konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış bulunan 435 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliğ ekinde bulunmaktadır. (20.05.2005 gün ve 25820 sayılı Resmi Gazete) <O:P></O:P>


Söz konusu olanaktan yararlanmak isteyen ve farklı tarihlerde aldıkları krediler nedeniyle farklı vadelerde ödemeleri gereken borcu olanlar, toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri kredilerden kaynaklanan borcu için bu haktan yararlanma olanağına sahiptirler. Bu bağlamda borcun ödenmesinden sorumlu olan mirasçılar, kefiller ve kanuni temsilciler de söz konusu olanaktan yararlanabileceklerdir. <O:P></O:P>


Yeni düzenlemeden yararlanabilmek için konuya ilişkin olarak dava açılmamış olması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda dilekçe ile başvuruda bulunacak olanların varsa daha önce açmış oldukları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Yeni düzenlemeden yararlanabilmek için başvuranların yeniden hesaplanan borç tutarları ilk taksit 2005 yılı Ekim ayında olmak üzere, ikinci taksit 2006 yılı Ekim ayında, üçüncü taksit ise 2007 yılı Ekim ayında olmak üzere üç yılda üç eşit taksitte ödenecektir. Buna göre borç taksitlerinin vadeleri; <O:P></O:P>


. Birinci taksit için 31 Ekim 2005, <O:P></O:P>


. İkinci taksit için 31 Ekim 2006, <O:P></O:P>


. Üçüncü taksit için 31 Ekim 2007'dir. <O:P></O:P>


Yapılan yeni yasal düzenleme gereği olarak yapılandırmaya esas alınan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar peşin ödenmesi halinde, ödenecek borç miktarı üzerinden yüzde 30 oranında indirim yapılacaktır. Dolayısıyla bu haktan yararlanmak üzere başvuranların yeniden hesaplanan borç miktarını 31 Ekim 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde ödenecek borç tutarı üzerinden yüzde 30 oranında indirim yapılmak suretiyle~ hesaplanacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>