<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 2.2pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
18.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
İşverenlerce ödenen özel sağlık sigortasından prim kesilmesi gerekir mi?<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]


Kıymetli hocam Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un 9 Nisan 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde, "özel sağlık sigortasına prim darbesi" konusundaki yazısından sonra bir çok okuyucumdan mail ve fakslar aldım. Bir süreden beri bu konuyla ilgili olarak bazı açıklamalar yapmak istememe rağmen, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak fırsat bulabildim. Önce konunun yasal düzenlemesini açıklamak istiyorum. <O:P></O:P>


Sigorta primine esas olan ücretler Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77. maddesinde belirtilmiştir. 506 sayılı kanunun 4958 sayılı kanunun 36. maddesiyle değişik 77. maddesine göre, sigortalıların her ay için hak ettikleri ücretlerle prim, ikramiye ve benzeri istihkaklardan ay içinde yapılan ödemelerin, ayrıca idare ve kaza mercilerince verilen kararlar uyarınca yapılan diğer ödemelerin brüt toplamlarının sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Hangi ödemelerin sigorta primlerinin hesabına esas tutulup tutulmayacağı konusunda tereddütler olmaktadır. Uygulamada tereddüt edilen konulardan birisi de, özel sigorta yardımlarının sigorta primine tabi olup olmayacağıdır. 4958 sayılı kanunun 36. maddesi ile 506 sayılı kanunun 77. maddesinin 2. fıkrasında 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde dikkate alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. <O:P></O:P>


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı, 1 Nisan 2005 tarih ve B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII0000-77/230671 sayılı özelgesi ile aynen "...Yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar dışında yapılan tüm nakit ödemelerin, sigorta primine tabi olduğu, 506 sayılı kanunun 77. maddesinin ikinci fıkrasında da; primden istisna olduğu öngörülen ödemeler yine tek tek sayıldığı ve bu ödemeler dışında, her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın, tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı" belirtilmişti. Fakat aynı kurumun İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü 1 Ekim 2004 tarih ve 411263.34/116841 sayılı özelgesi ile; özel sağlık sigortası primlerinin prim kesintisine tabi olmadığını açıklamış olması nedeniyle aynı kurumun iki farklı uygulaması ortaya çıkmıştı. Hocamızın SSK'nın bu özelgesini köşesine taşımasından sonra da kamuoyunda tartışmalar başladı. <O:P></O:P>


'Özel sağlık sigortasına prim darbesi' başlıklı yazı ile ilgili olarak, SSK'dan Prof. Dr. Şükrü Kızılot hocaya gönderilen 13 Nisan 2005 tarih ve 282128 sayılı yazıda, <O:P></O:P>


1- Özel sağlık sigortası primlerinden, SSK primi kesintisi yapılacağının doğru olduğu, <O:P></O:P>


2- 506 sayılı yasanın 77. maddesinde, prim kesilmeyecek ayni ve nakdi ödemeler sayıldığı, bunların arasında, özel sağlık sigortası primleri olmadığı, <O:P></O:P>


3- Ayni yardımların, mal olarak yapılan yardımlar olduğu özel sağlık sigortası primlerinin, ayni yardım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, <O:P></O:P>


4- SSK Yönetim Kurulu 14.10.2004 tarih ve 1901 sayılı kararı ile işverenler tarafından, sigortalılar için bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarına ödenen prim ve katkı payı tutarının, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde, gözönüne alınmaması yönünde, 506 sayılı kanunun 77. maddesinde yasal değişiklik yapılması uygun görüldüğü açıklanmıştır. <O:P></O:P>


Buraya kadar yapılan açıklamalardan görüleceği üzere, hem SSK'nın hem de Şükrü Kızılot hocanın görüşleri birbirinden farklı. Öncelikle yasanın açık hükmünden ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde dikkate alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlandığından, özel sağlık sigortası primlerinin sigorta primine tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. Yani, işçilerinin daha iyi koşullarda sağlık yardımı alması için fedakarlık yapan ve sigortalıları için bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarına prim ve katkı payı tutarını ödeyen işverenlerin ayrıca SSK'ya sigorta primi de ödemesi istenmektedir. <O:P></O:P>


Aslında burada sigortalının cebine bir para girmemekte, sadece işlemin muhasebeleştirilmesi için sigortalıya bir ödeme yapılmış ve sigortalı adına da özel bir kesinti yapılarak ilgili sigorta şirketine ödenmiş gibi işlem yapılmaktadır. İşte, bu şekilde özel sağlık sigortası tutarının, sigortalının ücret bordrosunda bir gelir kalemi olarak yer alması halinde (maalesef hakkaniyete uygun olmamakla birlikte) sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Ben SSK'nın 13 Nisan 2005 tarih ve 282128 sayılı yazısında belirtilen "Ayni yardımların, mal olarak yapılan yardımlar olduğu özel sağlık sigortası primlerinin, ayni yardım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı" şeklindeki açıklamalarına katılmıyorum. TDK sözlüğünde "para olarak değil, madde olarak verilen" şeyler ayni olarak tanımlanmıştır. Yani, bizce özel sağlık sigortasının parasını sigortalıya ödemeyip, sigortalının sağlık sigortası yardımlarından (ayni olarak) yararlandırılması halinde sigorta primi kesilmemesi gerekmektedir. Sadece ücret bordrosuna dahil edilerek yapılan özel sağlık sigortası primlerinin sigorta primine tabi tutulmalı, bunun dışında sigortalılara ücret bordrosu ile herhangi bir ödeme yapılmaksızın doğrudan sağlık sigortası yardımının verilmesi halinde sigorta primine tabi tutulmamalıdır. <O:P></O:P>


Burada açıklıkla söylenmesi gereken bir diğer husus da, özellikle SSK'nın sağlık alanındaki harcamalarını azaltacak önlemlerin desteklenmesi gerektiğidir. Prof. Dr. Şükrü Kızılot hocanın çağrılarına bir an önce kulak verilerek yasal düzenlemenin yapılması ve bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası prim ve katkı paylarının tamamının, SSK sigorta primine tabi tutulmayacağının hükme bağlanması gerekmektedir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>