<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 2.2pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
18.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Reel olmayan finansman maliyeti sorunu<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın geçici 25'inci maddesi uyarınca maddi duran varlıklar maliyet bedeli, mali duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. <O:P></O:P>


Ancak yasal düzenleme gereği olarak maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar ile stokların maliyet ve alış bedelleri içerisinde yer alan ve kanıtlanabilen reel olmayan finansman maliyetinin ilgili varlığın maliyet ve alış bedelinden indirim konusu yapılmış olması gerekmektedir. Bu bağlamda da yine yasal düzenleme gereği olarak yükümlülerin reel olmayan finansman maliyetini kanıtlayamamaları halinde; <O:P></O:P>


. Son beş hesap dönemi içinde aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilen finansman giderlerinin reel olmayan kısımları; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutar, maliyet ve alış bedelinden düşülmüştür. <O:P></O:P>


. Söz konusu beş hesap döneminden önce aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilen finansman giderleri ise maliyet ve alış bedelinden yasal düzenleme gereği olarak indirim konusu yapılmamış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Enflasyon düzeltmesi ile ilgili 328 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere "Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir. "Bu bağlamda yabancı para üzerinden borçlanmalarda borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranı, borcun kapatıldığı hesap dönemi sonundaki Türk Lirası karşılıklarına uygulanmıştır. <O:P></O:P>


Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde reel olmayan finansman gideri ihtiva eden (içeren) parasal olmayan varlıklar şunlardır: <O:P></O:P>


. Stoklar, <O:P></O:P>


. Maddi duran varlıklar, <O:P></O:P>


. Mali duran varlıklar, <O:P></O:P>


. Özel tükenmeye tabi varlıklar. <O:P></O:P>


328 sıra numaralı Vergi Usul Yasası genel tebliğinde reel olmayan finansman giderinin hesaplanabilmesi için bir formül yer almaktadır. Bu formüle göre reel olmayan finansman gideri aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. <O:P></O:P>


İlgili hesap dönemi <O:P></O:P>


TEFE artış oranı <O:P></O:P>


ROFM= Toplam finansman maliyeti x ----------------------------------- <O:P></O:P>


İlgili hesap dönemine ait ortalama ticari kredi faiz oranı <O:P></O:P>


Formülün uygulanışı ile ilgili olarak söz konusu tebliğin dipnotunda açıklama yapılmış olmasına karşılık zaman içersinde ortaya çıkan sorunlar giderek yoğunluk kazanmış olup, bu formülün uygulanışında ortaya çıkacak rakamın (1)'den büyük olması halinde nasıl bir işlem yapılacağı konusu şifahi oluşan bazı görüşler dışında resmiyete kavuşmamıştır. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından 12.05.2005 günü yayımlanan 348 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliğ ile yapılan açıklamada mevcut duraksamaların giderilmesine çalışılmıştır. Şöyle ki; <O:P></O:P>


"Normal şartlar altında, söz konusu formüldeki oranın (0) ile (1) arasında gerçekleşmesi gerekir. Oranın (1)'den büyük çıkması, bankacılık sektörünün öngörüler ile belirlediği kredi faiz oranlarının, gerçekleşen TEFE artış oranlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir. <O:P></O:P>


Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir." <O:P></O:P>


Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu tebliğ 12.05.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. (Resmi Gazete No: 25813) <O:P></O:P>


Yıllık beyanname verme süresinden sonra bu açıklamanın yapılmış olması mevcut duraksamaların önemini göstermektedir. <O:P></O:P>


Enflasyon düzeltmesi çalışmaları yükümlüleri ve meslek elemanlarını tam anlamı ile zora sokmuş bulunmaktadır. Bu bağlamda düzeltmeli olarak yapılan beyanların önemli bölümünde ortaya çıkan duraksamaların giderilmesine yönelik olarak yükümlülerin ve meslek elemanlarının göstermiş bulundukları çaba ve özveriye karşılık zamanında gereken açıklamaların yapılmamış olmasından dolayı ortaya çıkan risk kanımızca yapılacak yeni bir düzenleme ile ortadan kaldırılmalıdır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>