REFERANS<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
17.05.2005, SALI<O:P> </O:P>
Mortgage sistemi için öngörülen vergisel teşvikler<O:P> </O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Şaban ERDİKLER<O:P> </O:P>[/B]


Mortgage kanun taslağında yer alan düzenlemede, kişilere sahip olacakları ilk ya da ikinci konut için kullandıkları kredilerin yüz bin YTL’ ye kadar olan kısmına isabet eden faiz ödemelerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi öngörülüyor.<O:P> </O:P>


Mortgage sistemi kısaca ‘’konut alımının, ipotek teminatlı, uzun vadeli konut kredisi ile finansmanı’’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara benzer bir mortgage sisteminin ülkemizde de oluşturulması amacıyla bir süredir çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan ve henüz taslak halinde olan bir kanunla, sistemin oluşturulması, işlemesi ve geliştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Dolayısıyla mortgage sisteminin ayrı bir kanunu söz konusu olmayıp, sistem başta Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İcra iflas Kanunu gibi Kanunlarda yapılacak değişikliklerle düzenlenecektir.
Esasen mortgage yeni bir finansman modeli değildir. İpoteğe dayalı kredi sistemi, zaten var olan bir sistemdir. Geliştirilmek istenen sistemde mevcut sisteme kıyasla tüketicilere sağlanacak en önemli avantaj ödemelerin uzun bir vadeye yayılması ve düşük faiz olarak ortaya çıkmaktadır.
Sisteme katılımın daha çok özendirilmesi amacıyla mortgage sistemiyle konut sahibi olacaklara bu avantajın yanı sıra bazı vergisel teşviklerin sağlanması da hedeflenmektedir. Bu amaçla vergi kanunlarında da bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir.<O:P> </O:P>


Kredi Faizinin Vergi Matrahından İndirilmesi
Öngörülen vergisel teşvikler içinde en önemlisi, mortgage sistemine ödenen faizlerin vergi matrahından indirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır.
Kanun taslağında yer alan düzenlemede, kişilere sahip olacakları ilk ya da ikinci konut için kullandıkları kredilerin yüz bin YTL’ ye kadar olan kısmına isabet eden faiz ödemelerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi imkanı öngörülmektedir.
Dikkat edileceği üzere faizin vergi matrahından indirimiyle ilgili 2 ayrı sınırlama söz konusudur. Birinci sınırlama konut sayısına ilişkindir. İndirimden tapuya kayıtlı bir konutu bulunmayan veya tapuya kayıtlı sadece bir konutu olan kişiler yararlanabileceklerdir. Buna göre kişilerin sahip olacakları ilk konutun yanı sıra ikinci konut için de bu imkandan yararlanmaları söz konusu olacak, ancak kendisine ait en az iki konutu olanların yeni konut alımlarının finansmanı için ödeyecekleri faizin vergi matrahından indirimi söz konusu olmayacaktır.
İkinci sınırlama ise, borçlanmanın tutarıyla ilgili olup, vergi matrahından indirilebilecek tutar, konut finansmanından kaynaklanan borçların sadece yüz bin YTL ye kadar olan kısmı için ödenecek faizle sınırlandırılmaktadır. Dikkat edileceği üzere, vergi matrahından indirilmesi öngörülen tutar 100 bin YTL üzerinden hesaplanacak faiz tutarıdır. Konut finansmanından kaynaklanan borcun yüz bin YTL’yi aşması halinde, sadece yüz bin YTL’ ye isabet eden faiz ödemeleri vergi matrahından indirilebilecektir.
Bu indirim gerek ücret geliri elde eden kişilerin işverenlerce vergilendirilecek ücret gelirlerine, gerekse gelirlerini beyanname ile bildirmek zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin beyan edecekleri gelirlere uygulanabilecektir.<O:P> </O:P>


Kaynak Maliyetlerinin Azaltılmasına İlişkin Düzenlemeler
Sistemin teşvik edilmesi için öngörülen bir diğer tedbir dolaylı vergilere ilişkindir. Konut alımı için kullanılacak kaynakların maliyetlerinin olabildiğince azaltılması suretiyle katılımcılara dolaylı bir teşvik sağlanması amacıyla bazı işlemlerin BSMV, harçlar ve damga vergisinden istisna tutulmasına yönelik uygulamalar öngörülmektedir. Konut finansmanı sağlayan kuruluşların bu işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin BSMV’den istisna tutulması, tapuya ipotek tesisi işlemlerinin harçlardan istisna edilmesi, ipotek finansman kuruluşlarıyla konut finansmanı fonlarının her türlü işlemleri için düzenleyecekleri kağıtların damga vergisinden istisna edilmesi bu kapsamda öngörülen düzenlemeler arasındadır.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>