<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">17.05.2005, SALI<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Niyet mektubu ve stand-by<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


IMF ile bir süredir yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan ve sunulan yeni niyet mektubuna göre önümüzdeki üç yıl için ülkemizde uygulanması öngörülen ekonomi politikalarının ana hatları altı başlık altında belirlenmiş ve taahhüt edilmiştir. Buna göre; <O:P></O:P>


. Sıkı kamu maliyesi politikası ve borç stokunun azaltılması ekonomik stratejimizin temel taşı olmaya devam edecektir. <O:P></O:P>


. Kamu maliyesindeki uyum sürdürülebilir ve daha kolay uygulanabilir hale getirilecektir. Bunun için kamu harcamalarının kalitesi ve vergi sistemini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. <O:P></O:P>


. Ocak 2006 itibariyle resmi enflasyon hedeflemesi sistemine geçilecektir. <O:P></O:P>


. Finansal sektörün istikrarı korumak amacıyla, düzenleme ve denetleme çerçevesini daha da geliştirecek yeni bir bankacılık yasası yürürlüğe konulacak, kamu bankaları yeniden yapılandırılacak ve varlık satışları hızlandırılacaktır. <O:P></O:P>


. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türkiye'nin orta vadeli büyüme beklentilerinin daha üst seviyelere taşınması ve işsizliğin azaltılması için kapsamlı bir reform gündemi oluşturulacaktır. <O:P></O:P>


. Ekonominin olumsuz dış ekonomik gelişmelere (şoklara) karşı dayanıklılığını artırma ve Uluslararası Para Fonu'ndan kaynak kullanımını sona erdirme stratejisinin bir parçası olarak uluslararası rezerv pozisyonunun kuvvetlendirilmesine devam edilecektir. <O:P></O:P>


Türkiye tüm bu taahhütlerinin karşılığında IMF'den üç yıla ve 12 eşit taksitte (dilimde) kullanılmak üzere 6.662.04 milyon SDR talep etmektedir. (Yaklaşık 10 milyar dolar) <O:P></O:P>


Yeni stand-by düzenlemesinin ağırlık noktası uygulanacak maliye politikasının özellikleridir. Bu bağlamda yeni program yüksek seviyede faiz dışı fazla üretilmesi suretiyle borcun azaltılması üzerine odaklanmaya devam etmeyi öngörmektedir. <O:P></O:P>


Bu bağlamda kamu maliyesinde kalıcı iyileşme sağlamayı hedefleyen reform çabalarının temel unsuru olarak, bütçe dengelerini korumaya yönelik kısa vadeli önlemler ile desteklenen kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu ön koşul olarak belirlenmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Niyet mektubunda açıkça ifade edildiği üzere ülkemizde "vergi gelirlerinde beklenen yapısal daralmanın telafi edilebilmesi açısından ilave vergi reformları"na gidilecektir. Şöyle ki; <O:P></O:P>


. Kapsam ve uyumun iyileştirilmesi ve gelirlerin artırılması amacıyla, Gelir Vergisi Yasası değiştirilecek, tasarı 2005 yılı Eylül ayına kadar Meclis'e sunulacaktır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda özellikle gelir vergisi uygulaması açısından mükellef tabanının genişletilmesi, ücret ve ücret dışı tarifelerin birleştirilmesi, gelir dilimi sayısının azaltılması ile vergi yükümlüleri ve vergi idaresi üzerindeki uyum yükünü azaltmaya yönelik olarak gider indirimi sistemi yeniden şekillendirilecektir. <O:P></O:P>


. Üç yıllık yeni stand-by dönemi içersinde katma değer vergisinde oransal nitelikte veya kapsam olarak herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. <O:P></O:P>


. Kurumlar vergisinde sistem basitleştirilecek, verimlilik artışına yönelik düzenlemeler yapılacak, yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu konular 2005 yılının Eylül ayına kadar gözden geçirilecektir. Kurumlar vergisi uygulamasında hedef Avrupa Birliği ile uyum sağlayacak bir ortamın hazırlanmasıdır. <O:P></O:P>


. Finansal aracılık hizmetlerinden alınan vergiler, üç yıllık süreç içersinde aşamalı olarak kaldırılacaktır. Bu bağlamda banka sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) 2006 yılına kadar ve koşullar elverdiği takdirde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun (KKDF) kaldırılması düşünülmektedir. <O:P></O:P>


. Sistemdeki bozuklukları azaltmak ve finansal araçlar üzerindeki vergilendirmeyi uyumlaştırmak amacıyla gerçek kişilerin diğer menkul kıymetler ve kamu menkul kıymetlerinden (devlet tahvili ve Hazine bonosu), banka mevduatlarından ve diğer finansal varlıklardan elde ettikleri kazançlar için tek bir vergi oranı 2006 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. <O:P></O:P>


(Gelir Vergisi Yasası, geçici madde: 67) <O:P></O:P>


Niyet mektubunda açıkça ifade edildiği üzere vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yapılan yeni yasal düzenlemeden önemli beklentiler vardır. Bu bağlamda gelir idaresinin 2006 yılında sosyal güvenlik primlerinin tahsilatında rol üstlenmesi beklenmektedir. <O:P></O:P>


Vergi denetimi hizmetlerinin iyileştirilmesi için mevcut olanaklar gözden geçirilecek, orta vadede, denetim görevlilerinin sayısı Gelirler Genel Müdürlüğü personel sayısının yüzde 5'i seviyesinden uluslararası standart olan yüzde 20 seviyesine veya daha yüksek bir seviyeye çıkartılacaktır. Buna göre üç yıllık süre içersinde vergi denetim elemanlarının sayıca artırılması düşünülmektedir, <O:P></O:P>


Yeni niyet mektubunda açıkça ifade edildiği üzere bundan böyle kamu kesimi alacakları için af getirilmeyecektir. Ancak niyet mektubunda bu taahhüt değişik bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. Buna göre "...kamu kesimi alacakları için af getirilmesi uygulamasından kaçınılmaya devam edecektir." <O:P></O:P>


Niyet mektubundan da açıkça anlaşılacağı üzere gelir ve kurumlar vergisi yasalarında yapılacak değişikliklerle vergi hasılatının artırılması bu artışın sağlanabilmesi için de denetim hizmetlerinin yoğunlaştırılması öngörülmüş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Niyet mektubunda ayrıca Finansal Sektör Reformu başlığı altında şu anda Meclis gündeminde bulunan Bankacılık Yasa Tasarısı'ndan beklentilere de yer verilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun organizasyon yapısı güçlendirilecek, yerinde ve uzaktan denetim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaya ve personelin etkinliğini artırmaya yönelik olarak belirlenecek olan önlemler listesi ile ilgili takvim Eylül 2005 sonuna kadar yayımlanacaktır. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi çalışmalarına da devam edilecektir. <O:P></O:P>


Türkiye yeni stand-by anlaşması ile daha önce IMF'ye vermiş olduğu taahhütlere ek olarak yeni taahhütlerde bulunmuş ve bu taahhütlerini yerine getirebilmek için tarih vermeyi tercih etmiştir. <O:P></O:P>


Mevcut rakamsal veriler ile dünya ekonomisinde ve siyasasında yaşanan ve yaşanması muhtemel olayların ülkemiz üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik hususların dikkate alınmaması halinde, belirlenen hedeflere ulaşmak kanımızca rastlantılara kalmaktadır. Diğer yandan bunca uğraşa karşılık Türkiye yeniden 6.662.04 SDR borçlanmak zorunda kalmıştır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>