<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16.05.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 10pt; PADDING-TOP: 10pt">
Vergi sistemimizde olacaklar<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-TOP: 1pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dr. A. Bumin Doğrusöz <O:P></O:P>[/B]


Gazetemizde de yer aldığı gibi 26 Nisan 2005 günü Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı imzalı bir mektup ekinde, kamuoyunda "niyet mektubu" olarak adlandırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Ekonomik ve Mali Politikalarına İlişin Belge", Uluslararası Para Fonu'na (IMF) sunuldu. <O:P></O:P>


Bu belgede Türk vergi sistemine ilişkin olarak pek çok taahhüt de yer aldı. Bu taahhütlere bakarak önümüzdeki günlerde vergi mevzuatımızda veya idaresinde ne gibi değişiklikler olabileceğine ilişkin sinyaller almak mümkün. <O:P></O:P>


Biz şimdilik, yorumu okuyucuya bırakarak, çeşitli sinyaller aldığımız bu taahhütleri sıralıyoruz. <O:P></O:P>


- Yüksek vergi oranlarından, bozucu etkileri olan vergi araçlarından ve bir defaya mahsus tedbirlerden mümkün olduğunca kaçınabilmek amacı ile vergi tabanı genişletilecek ve vergi idaresi iyileştirilecektir. <O:P></O:P>


- Bütçe, gelir vergisinin en yüksek oranının yanı sıra kurumlar vergisi oranını da azaltmaktadır. 2005 yılında gelirler, yapılan projeksiyonları aştığı takdirde, finansal aracılık vergilerinin düşürülmesi de dikkate alınacaktır. Böylece, küçük bir gelir kaybı karşılığında bankacılık sisteminin aracılık faaliyetlerinin ağırlık kazanması teşvik edilmiş olacaktır. <O:P></O:P>


- Gerekli olduğu takdirde 2005 yılı kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak için ilave gelir ve harcama tedbirleri alınacaktır. <O:P></O:P>


- Vergi politikasında yapılacak değişiklikler faiz dışı fazla hedefiyle uyumlu olacak, diğer yandan da ekonomide önemli yer tutan kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayacak güçlendirilmiş vergi idaresi daha yüksek gelir tahsilatının yolunu açacaktır. <O:P></O:P>


- Geçtiğimiz iki yıl zarfında vergi sitemine ilişkin önemli ve vergi idaresi alanlarında önemli reformlar yürürlüğe konulmuştur. <O:P></O:P>


- Verimliliğin artırılması ve kayıtdışı ekonomide kalmaya yönelik özendirici unsurların azaltılması ve faiz oranlarının ve finansal aracılık hizmetlerinden alınan vergi gelirlerinin düşmesi ile vergi gelirlerinden beklenen yapısal daralmanın telafi edilebilmesi açısından ilave vergi reformları olarak: <O:P></O:P>


. Kapsam ve uyumun iyileştirilmesi ve gelirlerin artırılması amacıyla, gelir vergisi reforma tabi tutacak yasa 2005 yılı Eylül ayına kadar Meclis'e sunulacaktır. Özellikle gelir vergisi tabanının genişletilmesi, ücret ve ücret dışı tarifelerin birleştirilmesi, gelir dilimi sayısının azaltılması ile vergi mükellefleri ve gelir idaresinin üzerindeki uyum yükünü azaltmak için gider indirimi sisteminin yeniden şekillendirilmesi öngörülmektedir. <O:P></O:P>


. AB direktifleri ile uyumlu bir şekilde özel sağlık ve eğitim hizmetleri ile dar bir yelpazedeki gıda kalemlerini kapsayan düşük oranlı KDV uygulaması 2005 yılında başlatılmıştır. Bunun dışında program dönemi boyunca KDV oranları veya kapsamının değiştirilmesi tasarlanmamaktadır. <O:P></O:P>


. Kurumlar vergisi rejimi basitleştirme, verimlilik artışı sağlanması ve vergi tabanının genişletilmesi amacıyla 2005 yılının Eylül ayına kadar gözden geçirilecektir. Burada hedefimiz kurumlar vergisini AB uygulamaları ile daha fazla uyumlu hale getirmektedir. <O:P></O:P>


. Finansal aracılık hizmetlerinden alınan vergiler, program döneminde aşamalı olarak kaldırılacaktır. Banka sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) 2006 yılına kadar ve koşullar elverdiği takdirde, kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinin de program dönemi içerisinde kaldırılması tasarlanmaktadır. <O:P></O:P>


. Son olarak sistemdeki bozuklukları azaltmak ve finansal enstrümanlar arasındaki vergilendirmeyi uyumlaştırmak amacı ile gerçek kişilerin diğer menkul kıymetler ve kamu menkul kıymetlerinden, banka mevduatlarından ve diğer finansal varlıklardan elde ettikleri kazançları için tek bir vergi oranı 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. <O:P></O:P>


- Program kapsamında bir ön koşul olan vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik yasa TBMM tarafından kabul edilmiştir. (...) Bu yasa uyarınca; <O:P></O:P>


. Vergi politikası sorumluluğu, yeni gelir idaresinin vergi idaresine odaklanmasına imkân tanımak üzere Maliye Bakanlığı'nda kalacaktır. <O:P></O:P>


. Gelir İdaresi'nin 2006 yılında sosyal güvenlik primlerinin tahsilatında daha fazla rol üstlenmesi beklenmektedir. <O:P></O:P>


. 2005 yılı sonuna kadar büyük vergi mükellefleri birimi kurulacaktır. <O:P></O:P>


. Vergi denetimi hizmetlerinin iyileştirilmesi için imkânların gözden geçirilmesine de devam edilecektir. <O:P></O:P>


. Orta vadede denetim görevlilerin sayısı Gelirler Genel Müdürlüğü personeli sayısının yüzde 5'i seviyesinden uluslar arası standart olan yüzde 20'ye veya daha yukarıya çıkartılacaktır. <O:P></O:P>


. Kamu kesimi alacakları için af getirilmesi uygulamasından kaçınılmaya devam edilecektir. <O:P></O:P>


Bakalım günler neler getirecek. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>