<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16.05.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 10pt; PADDING-TOP: 10pt">
Serbest bölgelerde yabancı para biriminde kayıt tutma<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-TOP: 1pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Serbest Bölgeler Yasası'nın 6'ncı maddesi uyarınca "Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır." <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği "Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz." <O:P></O:P>


Bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak Vergi Usul Yasası hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak kurumlar vergisi 85 seri numaralı genel tebliği ile yapılan açıklamalar gereği olarak "Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma ve belge düzerine ilişkin hükümlerine uyma zorunluluğu" vardır. <O:P></O:P>


Ancak; serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca bölge müdürlüklerine onaylatmış bulundukları defter belgelerin 31.12.2004 tarihine kadar kullanabilecekleri hususu uygun görülmüştür. <O:P></O:P>


Söz konusu tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde serbest bölgeler faaliyet gösterenlerin Vergi Usul Yasası hükümleri çerçevesinde defter tutmaları ve belge düzenine uymaları gerekmektedir. Bu bağlamda serbest bölgeler tutulacak defterlerin bölge müdürlüklerine tasdik ettirilmesi öngörülmüştür. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı Serbest Bölgeler Yasası'nın vermiş olduğu yetkiyi kullanarak "...tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Tür para birimi dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kuru günlük olarak belirlenen herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmelerini uygun bulmuştur. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından 348 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile yapılan bu yönlendirme gereği bundan böyle; <O:P></O:P>


. Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri, <O:P></O:P>


. Türkiye sınırları içersinde şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden; <O:P></O:P>


isteyenler defter kayıtlarını yabancı para birimine göre tutabileceklerdir. <O:P></O:P>


Tebliğ ile yapılan düzenleme gereği "serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevirerek düzenleyeceklerdir. <O:P></O:P>


Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar Türk Lirası'na göre kayıt düzenine dönülemeyecektir. <O:P></O:P>


Tarh ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk Para birimi esas alınacaktır. <O:P></O:P>


Öngörülen yeni uygulamaya göre serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tebliğ ile yapmış olduğu yönlendirme gereği olarak serbest bölgelerde faaliyet gösteren yükümlüler dilerlerse kayıtlarını sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kuru günlük olarak belirlenen para birimlerine göre kayıtlarını tutmaları mümkün bulunmaktadır. Bu seçimlik hakkını kullanan mükellefler ilk kayıt yapılan hesap dönemini de dahil olmak üzere beşinci hesap döneminin sonuna göre bu sistemden dönemeyeceklerdir. <O:P></O:P>


Bilindiği üzere Vergi Usul Yasası'nın 215'inci maddesi uyarınca yükümlüler ülke içersinde de belli ilkeler çerçevesinde Türkçe kayıtlar bulunması koşuluyla defterlerine yabancı para birimine göre kayıt yapma hakkına sahip bulunmaktadırlar. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>