<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12.05.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Belediye Gelirleri Yasası'nda yeni tarifeler<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Belediye Gelirleri Yasası'nın 96/A maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu yasada en az ve en çok miktarları gösterilen aşağıda yazılı vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit etmek yetkisine sahip bulunmaktadır. <O:P></O:P>


. Kaynak suları harcı (Madde: 65) <O:P></O:P>


. Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı (Madde: 74) <O:P></O:P>


. Ölçü ve tartı aletleri harcı (Madde: 77) <O:P></O:P>


. Kayıt ve suret harcı (Madde: 79) <O:P></O:P>


. İmar mevzuatı gereğince alınacak harçlar, ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı (Madde: 84) <O:P></O:P>


. Muayene, ruhsat harcı ve rapor harcı (Madde 82, 84) <O:P></O:P>


. Sağlık belgesi harcı (Madde: 83, 84) <O:P></O:P>


. Bina inşaat harcı (Ek madde: 6) <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak yukarıda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların makdu tarifeleri, Belediye Gelirleri Yasası'nda belirtilen, alt ve en üst sınırları aşmamak koşuluyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak belediye meclisleri tarafından tespit edilmektedir. <O:P></O:P>


Diğer yandan Bakanlar Kurulu Belediye Gelirleri Yasası'nda yer alan makdu vergi ve haçların en az ve en çok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve yasada yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmak üzere yeni hadler tespit etmeye ve eğlence vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. <O:P></O:P>


Bakanlar Kurulu 13.04.2005 tarihinde almış olduğu 2005/8730 sayılı kararı ile Belediye Gelirleri Yasası'nın 65, 74, 77, 84 ve ek 6'ncı maddesinde belirtilen harç tarifelerinin belediye grupları itibariyle yeniden tespit etmiş bulunmaktadır. (07.05.2005 gün ve 25808 sayılı Resmi Gazete) <O:P></O:P>


Aşağıdaki tabloda bina harcı inşaatı için uygulanacak olan yeni tarife yer almaktadır. <O:P></O:P>


Tablo (I) konut için bina inşaat harcı <O:P></O:P>


Belediye grubu <O:P></O:P>


İnşaat alanı 1 2 3 4 5 <O:P></O:P>


a) <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="100 m2" w:st="&#111;n">100 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 'ye kadar 0.75 0.70 0.65 0.60 0.50 <O:P></O:P>


b) 101-<ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="120 m2" w:st="&#111;n"> 120 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 1.5 1.40 1.35 1.20 1 <O:P></O:P>


c) 121-<ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="150 m2" w:st="&#111;n"> 150 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 2.25 2 1.90 1.75 1.5 <O:P></O:P>


d) 151-<ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="200 m2" w:st="&#111;n"> 200 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 3 2.75 2.50 2.25 2 <O:P></O:P>


e) <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="200 m2" w:st="&#111;n">200 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 'den yukarı 3.75 3.50 3 2.75 2.50 <O:P></O:P>


Tablo (II) işyeri için bina inşaat harcı <O:P></O:P>


Belediye grubu <O:P></O:P>


İnşaat alanı 1 2 3 4 5 <O:P></O:P>


a) <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="25 m2" w:st="&#111;n">25 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 'ye kadar 3 2.75 2.50 2.25 2 <O:P></O:P>


b) 26-<ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="50 m2" w:st="&#111;n"> 50 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 4.5 4 3.75 3.5 3 <O:P></O:P>


c) 51-<ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="100 m2" w:st="&#111;n"> 100 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 6 5.5 5 4.5 4 <O:P></O:P>


d) <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="100 m2" w:st="&#111;n">100 m2</ST1:METRICC&#079;NVERTER> 'den yukarı 7.5 7 6 5.5 5 <O:P></O:P>


Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer yedinci bölümünde yer alan "Bina İnşaat Harcı" belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaat, inşaat ve tadilat ruhsatının alınmasında yukarıda yer alan tarifelere göre hesaplanacaktır. İlave ve tadiller de aynı tarifeye göre harca tabidir. <O:P></O:P>


İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. <O:P></O:P>


Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenmektedir. <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği olarak kısmen veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen ve tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harca gerekli düzeltme ve iadeler yapılır. <O:P></O:P>


Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulmaktadır. Özel garaj ve özel depo gibi müştemilat hesaplamaya dahil edilir. İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahil edilmektedir. <O:P></O:P>


Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>