<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12.05.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Vergi levhalarının tasdiki<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Dr. A. Bumin Doğrusöz <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile; gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerine, vergi tarhına esas olan kazanç tutarları (matrahları) ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhalarını, iş yerlerine kolayca görülüp okunabilecek şekilde asma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğun uygulanması ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak gerekli açıklamaları Maliye Bakanlığı 142, 143, 146, 177 ve 272 sıra nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde ve 224 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapmıştır. Ayrıca pek çok iç genelgede bu konuya da yer verilmiştir. <O:P></O:P>


Bu düzenlemelere göre, ticari kazanç sahipleri (basit usule tabi olanlar dahil), yazıhanesi olan zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, (münhasıran telif geliri elde edenler hariç) adi şirketler, kolektif şirketler ve adi komantid şirketler, vergi levhası asmak zorundadırlar. Bu zorunluluk kurumlar vergisi mükelleflerinde ise, anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler için geçerlidir. Bu şirketler gayrifaal (veya tasfiye halinde) olsalar dahi vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar. Bunlar dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerinin (iktisadi kamu müesseselerinin, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kooperatiflerin, yabancı kurum şubeleri ve irtibat bürolarının) levha asma mecburiyetleri yoktur. <O:P></O:P>


Vergi levhalarının şekli, 142 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğle belirlenen şekle ve örneğe uymayan veya üzerinde reklam ve benzeri fazlalıklar bulunan levhalar geçersiz kabul edilmiştir. (1991/1 sayılı Vergi Usul İç Genelgesi). Öte yandan 1992/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile 3568 sayılı kanun uyarınca kurulmuş bulunan SMMM ve YMM odalarının yahut Odalar Birliği'nin de vergi levhası bastırabileceği de kabul edilmiştir. <O:P></O:P>


Birden fazla işyeri veya şubesi bulunan mükelleflerin, beyanlarına göre tek bir vergi levhası düzenlemesi ve bu levhayı çoğaltarak diğer iş yeri veya şubelerine asmaları; adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde ise, her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası doldurulması ve gerekli yerlere asılması gerekmektedir. Zira bu şirketlerde bilindiği gibi, gelir vergisi beyannamesi ortaklık adına değil, ortaklar tarafından ayrı ayrı verilmektedir. Öte yandan vergi levhası asma zorunluluğu bulunan bir mükellefin vergi levhasının, sadece levha asmayı gerektiren gelir unsuru dikkate alınarak değil, beyannamesinde başkaca gelir unsurları da varsa, toplam matrah ve vergiye göre düzenlenmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Vergi levhaları, üç yıllık matrah ve vergiyi gösterecek şekilde üç satırlı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle vergi levhasındaki satırların dolması halinde, yeni bir levha doldurulması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Yeni işe başlayanlar, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar. Diğer mükelleflerin ise her yıl mayıs içerisinde geçmiş yıla ilgili olarak vergi levhasını tanzim ve tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin ise vergi levhalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini vergi süresini izleyen ayın sonuna kadar, tasdik ettirmeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Vergi levhaları kural olarak, gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine tasdik ettirilerek kullanılmaktadır. Ancak bu levhayı tasdik yetkisi, 272 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, vergi dairesinin yanı sıra SM, SMMM veya YMM unvanlı meslek mensuplarına da verilmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Meslek mensupları, her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettikleri mükelleflerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri, haziran ayının 25'ine kadar kendilerinin bağlı olduğu vergi dairelerine kadar bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. (1999/3 sıra nolu Vergi Usul İç Genelgesi) <O:P></O:P>


Vergi levhaları, mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödemesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu itibarla, sadece üretim ve/veya sadece depolama yapılan yerlerde, personel dışındaki kişilerin ve müşterilerin uğramasının söz konusu olmadığı sair yerlerde vergi levhası asılması gerekmez. Ancak vergi levhalarının mükelleflerin; büro, merkez, şube, satış mağazası, çiftçi yazıhanesi gibi iş yerlerine ve taşıt işletmelerinde taşıtlardan her birinin içine, iş sahipleri, personel ve müşteriler tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılması zorunludur. Çok katlı mağazalarda ise her kat için bir adet vergi levhasının asılması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanların, yasal süresi içinde levha tasdik ettirmediklerinin veya gerekli yerlere levha asmadıklarının tespiti halinde, her tespitte uygulanacak özel usulsüzlük cezası tutarı, 2005 yılı için 118 YTL'dir. Uygulamada vergi dairleri, tasdik süresini geçirdikten sonra başvuranlardan da önce bu cezayı almakta, daha sonra tasdik işlemini yapmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>