<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]<B style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
5335 sayılı Torba Kanun, çalışanlara ne getirdi? -2-<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]


Geçen hafta 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27 Nisan 2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun ile sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler de yapılmıştır. Geçen hafta bir kısmını açıkladığımız 5335 sayılı yasa ile yapılan değişiklikleri açıklamaya devam edeceğiz. <O:P></O:P>


Memurların yaş haddinden emekliliği <O:P></O:P>


5335 sayılı kanunun 3. maddesi ile 5434 sayılı kanunun 40. maddesinin birinci fıkrası ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle; <O:P></O:P>


Emekli Sandığı'na tabi iştirakçilerin (sigortalıların) görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olduğu, 43'üncü maddede yazılı olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabileceği, bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. <O:P></O:P>


Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarih olarak belirlenmiştir. <O:P></O:P>


Memurların harcırahsız yer değiştirmelerine kısıtlama <O:P></O:P>


5335 sayılı kanunun 4. maddesi ile yapılan değişiklikle 6245 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince, "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere" ibaresi olması nedeniyle atamalarını kendileri talep eden memurların yer değiştirmelerinde harcırah ödenmemekteydi. Şimdi yapılan değişiklik ile bu ibare açılmış ve; "Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir. <O:P></O:P>


Memurlara da yatak parası verilecek <O:P></O:P>


5335 sayılı kanunun 4. maddesi ile yapılan değişiklikle 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, denetim elemanları hariç memurlara yatak parası ödenmemekteydi. Torba Kanun, 6245 sayılı kanunun 33'üncü maddesine (d) fıkrasına eklenmiş olup bu fıkra gereğince 10 güne kadar konaklama bedeli ödenecektir. <O:P></O:P>


"d) Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurtiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." <O:P></O:P>


Ayrıca, 5216 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun geçici 2'nci maddesi ile İstanbul için Silivri ve Şile ilçeleri büyükşehir belediyesi sınırları içine alınmıştı. Bu sebeple de bu ilçelere göreve giden memurlara harcırah ödenmesi imkanı kalmamıştı. Torba Kanun ile bundan böyle yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İstanbul için Şile ve Silivri'ye gidecek olan memurlara harcırah verilebilmesine imkan tanındı. <O:P></O:P>


65 yaş aylığı alanlara yeşil kart verilebilecek <O:P></O:P>


5335 sayılı kanunun 8. maddesi ile yapılan değişiklikle 2022 sayılı (kamuoyunda bilinen adıyla "65 Yaş Kanunu") kanun ile 65 yaşından büyükler ile yüzde 80'den fazla sakatlık oranı olup bir işyerinde çalışmayanlara TC Emekli Sandığı sağlık karnesi yerine "yeşil kart" verilecektir. Daha önce bu karne ile sadece devlet hastanelerinden bedava muayene ve yatarak tedavi olunabilmekteyken şimdi eczanelerden ilaç da alınabilecek. <O:P></O:P>


Yeşil kartlılardan yüzde 20 ilaç katkı payı alınacak <O:P></O:P>


Yeşil kartlılara devlet hastanelerinden muayene ve tedaviden başka eczanelerden bedava ilaç verilmesi uygulaması ile haksız ilaç alımları ortaya çıkmıştı. 5335 sayılı kanunun 28. maddesi ile yapılan değişiklikle, bundan böyle "yeşil kartlılardan" yüzde 20 oranında ilaç katkı payı alınacaktır. <O:P></O:P>


5434 sayılı kanun gereğince muhtaç olan ana-babaya veya eşe aylık bağlanmasında muhtardan "muhtaçtır" belgesi istenmekteydi, şimdi "Torba Kanun" ile muhtaçlığa tanım getirilmiştir. Buna göre, "4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu aile fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar bu kanunun uygulanmasında muhtaç sayılırlar." <O:P></O:P>


Memur çocuklarına 25 yaşına kadar sağlık yardımı verilecek <O:P></O:P>


Memur çocuklarına, 19 yaşını tamamlayanlara sağlık yardımı (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yükseköğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur) yapılmakta iken Torba Kanun ile 19 rakamı 25 olarak değiştirilmiştir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>