<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]<B style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Vazgeçilen alacaklar<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Vergi Usul Yasası'nın 324'üncü maddesi hükmü gereği olarak "Konkordato veya sulh yoloyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muteviyatı (içeriği) alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kâr hesabına naklolunur." Bu tür alacaklara "Vazgeçilen alacaklar" denilmektedir. <O:P></O:P>


Vazgeçilen alacağın temel özelliği; <O:P></O:P>


. Konkordato veya, <O:P></O:P>


. Sulh yolu ile <O:P></O:P>


tahsilinden vazgeçilmiş olunmasıdır. <O:P></O:P>


Diğer yandan aynı yasanın 322'nci maddesinde "Değersiz alacaklar"ın tanımı yapılmıştır. Buna göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. <O:P></O:P>


Bir alacağın değersiz alacak haline gelebilmesi için tahsil olanağını yitirmiş olması ve bu durumun kanıtlanması gerekir. <O:P></O:P>


Bir başka anlatımla; Vergi Usul Yasası'nın 322. maddesinde kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacakların değersiz alacak olarak kabul edilerek mukayyet değerleri ile giderleştirilmesi mümkündür. <O:P></O:P>


Burada borçlu ile alacaklı arasında herhangi bir anlaşmanın yapılması mümkün değildir. Bilakis değersiz alacak olarak kabul edilen hallerde borçlu ile uyuşmazlık sürmektedir. Buna karşılık alacağın tahsiline imkan kalmamıştır. <O:P></O:P>


Oysa vazgeçilen alacakta karşılıklı bir irade beyanından bahis edilebilir. Bu irade beyanında alacaklı alacağından vazgeçme hakkını kullandığını beyan etmek zorundadır. Bu beyan mutlak suretle yazılı olacaktır. <O:P></O:P>


Örneğin "şirketten alacaklı olanların alacağından feragat ettiğine dair alacaklı ve borçlu şirket tarafından karşılıklı imzalanacak mutabakat protokol ve ibraname noter tarafından onaylanması halinde, anılan belge alacaklı açısından kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkanı kalmayan değersiz alacak haline gelecektir. Borçlu şirket açısından ise bu belgeye göre feragat edilen tutar, vazgeçilen alacak olarak kabul edilecektir." (Maliye Bakanlığı özelgesi. Bakınız; Kızılot, Şükrü "Danıştay Kararları ve Özelgeler" Yaklaşım Yayınları, Ankara 2005, cilt 7. Sf:1150) <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüşüne göre vazgeçilen alacaklarda mevcut bir protokol kabul edilebilir bir belgedir. Bu bağlamda alacaklı olanların alacağından feragat ettiğine dair alacaklı ve borçlu tarafından karşılıklı imzalanacak mutabakat, protokol ve ibranamenin noter tarafından onaylanması halinde, anılan belge alacaklı açısından kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan değersiz alacağın varlığı kanıtlanmış olacaktır. <O:P></O:P>


Böyle bir durumda alacaklı ve borçlu tarafından imzalanan mutabakat, protokol ve ibranamenin noter tarafından onaylanması halinde anılan belge alacaklı açısından Vergi Usul Yasası hükümlerine göre kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan değersiz alacak haline geleceğinden vazgeçilen alacak miktarı alacaklı yönünden değersiz alacak olarak muhasebeleştirilebilecektir. Bu aşamada alacaklı söz konusu alacağı için kayıtlarında aşağıdaki maddeye yer verecektir. <O:P></O:P>


/ <O:P></O:P>


689 Olağandışı gider ve zararlar <O:P></O:P>


120 Alıcılar veya ilgili hesap <O:P></O:P>


Diğer yandan borçlu kendisinden alınmasından vazgeçilen alacak için aşağıdaki kaydı yapacaktır. <O:P></O:P>


/ <O:P></O:P>


320 Satıcıyar Hs. <O:P></O:P>


546 Vazgeçilen borçlarımız karşılığı fon hesabı <O:P></O:P>


Yasal düzenleme gereği borçlu yönünden, alacaklısının alacağından yasal çerçevede vazgeçmiş olduğu söz konusu borcunu 3 yıl zarardan mahsup etmek koşuluyla kayıtlarına alacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>