Vergi Konseyi, Gelirler Genel Müdürlüğü ile birlikte yeni vergi sistemi için çalışıyor. Yeni vergi kanunları için 8 ülkenin vergi sistemi inceleniyor.

Vergi Kanunlarına eklenen bir maddeyle yasal bir kuruluş haline gelen Vergi Konseyi, Gelirler Genel Müdürlüğü ile de koordineli olarak, vergi sisteminde kapsamlı değişiklik için harekete geçti. Bu çerçevede, Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunları’nın yeniden yazımı söz konusu olacak. Vergi Konseyi, yasa hazırlanması için ABD ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkenin vergi sistemi incelemeye başladı. Vergi düzenlemeleri çerçevesinde örtülü kazanç müessesesi ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Yasası da yeniden düzenleniyor.

Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunları, sık sık yapılan değişiklikler ile sistematiğini yitirdi ve içinden çıkılmaz hale geldi. Bu nedenle her 3 temel Kanun yeniden yazılarak, basit ve anlaşılır hale gelecek. Her 3 vergide aksayan yönler ile diğer ülkelerin bu alanlardaki uygulamaları da dikkate alınarak, söz konusu Kanunlarda Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni müesseselere de yer verilecek ve böylece yeniden yazım, bir reforma dönüştürülecek. Bunun için oluşturulan geniş bir araştırma ekibi, ABD, Polonya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Belçika, Güney Kore ve Portekiz’in Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunları ile bu vergilere ilişkin uygulamalarını büyüteç altına aldı. İncelemeler 1-2 ay içinde bitecek ve 3 Kanunun yeniden yazımına geçilecek. Bu arada, Konseyin vergi cezalarına ilişkin çalışması da, yeni Vergi Usul Kanunu’nda cezaları düzenleyen maddelerin yazımı sırasında değerlendirilecek. Böylece vergi kaçıranlara yönelik cezalar, daha caydırıcı hale gelecek.
Konsey, şirketlerde borç şeklinde konulan sermayenin neden olduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması için örtülü sermaye müessesesinin de yeniden düzenlenmesi üzerinde çalışıyor.
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Yasası da değişecek. Buna ilişkin çalışmalar da TÜRMOB’la işbirliği içinde devam ediyor.

Bu arada yeni vergi sisteminin oluşumuna destek veren uzmanlar, vergi sistemi basit ve anlaşılır hale getirilirken, gelir ve kurumlar vergisi oranlarının da bir miktar aşağı çekilmesi gerektiğini savunuyor. Yüksek oranların mükellefleri daha fazla vergi kaçırmaya yönelttiğini ileri süren uzmanlar, kurumlar ve gelir vergilerinde yapılacak indirimlerin hem yerli sermayenin yurt dışına kaçışına engel olacağını, hem de yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesini teşvik edeceğini ifade ediyor. Maliye Bakanlığı da, gelir ve kurumlar vergisinde kademeli bir indirim için çalışma yapıyor. Bu çerçevede, bütçe dengeleri dikkate alınarak, oranların bir süreç içinde birer ikişer puan indirilmesi düşünülüyor.
Türkiye’de vergi oranlarının yüksek olduğu iddialarını, OECD verileri de destekliyor.
2003 yılı verilerine göre Türkiye, 30 OECD ülkesi arasında kişi başına reel gayrısafi yurt içi hasıla bakımından son sırada bulunuyor.Buna karşılık, ülkemiz net vergi yükü açısından 30 ülke arasında 17’inci yer alıyor. Türkiye’de kayıt dışının boyutu ve vergi mükellef sayısının azlığı dikkate alındığında yüzde 24-25’ler civarındaki yük, vergi ödeyenler bakımından çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

(YasaBul) M.Barış KALENDER