Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI
  TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.
  TBMM Genel Kurulu'nda, tasarının, "taksitlendirilecek borca ilişkin faiz oranlarına" ilişkin 3. maddesi üzerinde tekriri müzakere yapıldı.
  AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz'un verdiği önergeyle, taksitlendirilecek borcun faiz oranları birer puan düşürüldü. Önergenin gerekçesinde, değişikliğin, "borçlunun ödeme şartlarının hafifletilmesi" amacıyla yapıldığı belirtildi.
  Yasaya göre, 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları yeniden yapılandırılacak.
  Ayrıca 31 Mart 2005 tarihinde ve daha önce biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmayanların borçları, işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçlar kapsamına alınıyor. Bu borçlar da kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde başvurulması halinde yeniden yapılandırılacak.
  Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar ile borç aslı 100 bin YTL'nin altında olan SSK kapsamındaki özel sektör borçlarında, 31 Aralık 1998 öncesi dönemler için yürürlükteki oranlar esas alınarak gecikme zammı hesaplanacak. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapılandırılma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan TEFE ve ÜFE oranları uygulanarak, yapılandırmaya esas olacak borçlar hesaplanacak.
  Borçlardan asıl tutarı 100 bin YTL'nin üstünde olanlar için yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak borç tutarı tespit edilecek.
  SSK'ya olan borçları için Hazine Müsteşarlığı'nda oluşturulan uzlaşma komisyonuna başvurmayan büyükşehir belediyeleri, prim borçlarını yeniden yapılandırabilecek.
  Yeniden yapılandırılan borçların, başvuru tarihine göre aylık bazda hesaplanacak borcun ağırlıklı yaşı ve borcun miktarı dikkate alınarak, peşin veya 60 ayı geçmemek üzere eşit taksitle ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresinin bir aya kadar uzatılmasına, "çok zor durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları belirlemeye, SSK ve BAĞ-KUR'un yönetim kurulları yetkili olacak.
  Yeniden yapılandırılan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca, 12 ayda ödenirse yıllık yüzde 4, 12 ayı aşan ancak 24 ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık yüzde 5, 24 ayı aşan sürede ödenirse de yıllık yüzde 6 oranında taksitlendirme farkı ilave edilecek.
  Taksitlerini bir takvim yılında 3 defadan fazla ödemeyenler, yeniden yapılandırma hakkını kaybedecek.
  Taksitlendirilen toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya 4 taksitini cari ay primleriyle ödeyen BAĞ-KUR'lular, sağlık sigortasından yararlandırılacak.
  Yasanın yürürlüğe girmesiyle, sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırmayan işverenler, devletten aldıkları teşviklerden yararlanamayacaklar. Haksız olarak yararlananlardan ise bu teşvikler geri alınacak.
  Yapılandırmadan sonra SSK prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde; ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede, her ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanacak. Edited by: mustafa
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784


  </span>

  <b style="">SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ </span>YENİDEN
  </span>YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN</span></span>[/b]</span>

  </span>

  Kanun No </span>:
  5458</span></span>

  Kabul Tarihi </span>:
  22.02.2006</span></span>

  </span></span>

  MADDE 1 -</span> 17/7/1964 tarihli ve
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen, mülga 7/12/2004
  tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7 nci maddesi ile 3/7/2005
  tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesine </span>istinaden Sosyal Sigortalar Kurumuna olan
  borçları için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonuna
  başvuranlar hariç olmak üzere, kamu sektörü işverenlerinin en son 14/4/2005
  tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar ilgili
  mevzuatına göre ödemeleri gerektiği halde, bu Kanunda belirtilen başvuru
  süresinin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal
  güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal
  yardım zammı borçları ve 31/3/2005 tarihi ve öncesinde </span>biten özel bina inşaatı ve ihale konusu
  işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu
  tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi
  üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya
  tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan
  işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları ve 506 sayılı
  Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı
  sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı
  sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki prim borçları ile 506 sayılı
  Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tâbi olanların 31/3/2005
  tarihine kadar olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları;
  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı
  olarak başvurmak şartıyla, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden
  yapılandırılır.</span></span>

  </span>

  Yukarıda belirtilen
  işveren ve sigortalıların; </span></span>

  a) Borç aslı
  tutarlarının 100.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve
  </span>altında olması halinde, bu borç asıllarına, ödeme süresinin bitiminden
  itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı
  hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik
  Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim
  oranı; 1/1/2005 tarihinden </span>yeniden
  yapılandırma </span>başvurusunun yapıldığı
  tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
  açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle,
  yapılandırmaya esas borç hesaplanır. </span></span>

  </span>

  b) Borç aslı
  tutarlarının 100.000 YTL'nin </span>üstünde
  olması halinde ise, ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun
  yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine
  göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutarı tespit edilir ve bu
  tutardan; </span></span>

  </span>

  1- Bilanço esasına göre
  defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vermiş
  oldukları en son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas
  alınarak, "(Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar"
  işlemi sonucunda bulunacak oran 0.50 ve altında olduğu takdirde bu durum borçlu
  açısından "çok zor durum" hali kabul edilerek; </span>söz
  </span>konusu oran 0.50-0.40 </span>arasında
  ise </span>% 10'u; 0.39-0.30 arasında ise %
  20'si; 0.29 ve altında ise % 30'u, </span></span>

  </span>

  2- (1) numaralı alt
  bentte belirtilenler dışında kalan işverenler tarafından </span>31/12/2004 tarihi itibariyle beyan edilecek
  malî durum bildirimi esas alınarak, "(Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar) /
  Kısa Vadeli Borçlar" işlemi sonucunda bulunacak oran 0.30 ve altında
  olduğu takdirde bu durum borçlu açısından "çok zor durum" hali kabul
  edilerek, söz konusu oran 0.30-0.20 arasında ise %10'u; 0.19-0.10 arasında ise
  % 20'si; 0.09 ve altında ise % 30'u, </span></span>

  </span>

  3- (1) ve (2) numaralı
  alt bentlerde sayılan işverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi
  mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilenler için % 30'u, </span></span>

  terkin edilerek,
  yapılandırmaya esas olan borç hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan borç her
  halükârda bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak borç
  miktarından aşağı olamaz. (1) ve (2) numaralı alt bentlerdeki oranların
  hesaplanmasında yüzdelik ayırımdan sonraki rakamlar dikkate alınmaz. </span>(1) ve (2) numaralı alt bentlere göre beyan
  edilen bilgilerin doğruluğu Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye Bakanlığı
  denetim elemanlarınca kontrol edilebilir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının
  anlaşılması halinde, işverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını
  kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
  ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. </span></span>

  </span>

  Bu maddede belirtilen
  oranları hesaplama konusunda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
  Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
  Kanununa göre ruhsat almış meslek mensuplarına görev verilebilir.
  Görevlendirilen meslek mensupları, yaptıkları hesaplamaların defter, kayıt ve
  belgelere uygun olmasından sorumludurlar.</span></span>

  </span>

  MADDE 2 -</span> 2/9/1971 tarihli ve
  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
  Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve
  Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31/3/2005 tarihine kadar
  tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan
  prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla,
  prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar
  uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden
  31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan
  eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden </span>yeniden yapılandırma </span>başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın
  sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat
  endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, bu madde ve 3 üncü
  madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle hesaplanan
  borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla
  olamaz.</span></span>

  </span>

  Birinci fıkra kapsamı
  dışında kalan ve 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim,
  sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan
  borca eklenerek </span>3 üncü maddede
  belirtilen esaslara göre taksitlendirilir. </span></span>

  1479 ve 2926 sayılı
  kanunlar kapsamında bulunan ve borçları bu Kanuna göre yeniden yapılandırılan
  sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının % 25'ini peşin
  veya dört taksidini carî ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık
  sigortasından yararlandırılırlar. </span></span>

  </span>

  MADDE 3 -</span> Borçların yeniden
  yapılandırılmasında; </span>bu Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarih itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve
  miktarına göre taksitlendirme süresine esas olan yöntemi </span>tespit etmeye, yapılandırılan borcun peşin
  veya altmış aya kadar eşit taksitler halinde ödenmesine, ilk taksit ödeme
  süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya, "çok zor
  durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usûl ve esasları
  belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkilidir.</span></span>

  </span>

  Yeniden yapılandırılan
  borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halinde, </span>taksitlendirilen toplam borca; oniki aylık
  sürede ödenirse yıllık % 4, oniki ayı aşan ancak yirmidört ayı aşmayan sürede
  ödenirse yıllık % 5 ve yirmidört ayı aşan sürede ödenirse yıllık % 6 oranında
  taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek
  suretiyle aylık taksit tutarı bulunur. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip
  daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi
  halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı
  indirilerek bakiye borç miktarı tahsil olunur. Bu Kanuna göre yeniden
  yapılandırılmış olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma için bu Kanunda
  öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar
  ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılır.</span></span>

  </span>

  Başvurusu kabul edilip
  borçları yeniden yapılandırılanlar; borç türü bazında </span>taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme
  yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi
  içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki carî ay borçlarıyla ilgili ödeme
  yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde,
  yeniden yapılandırma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal
  Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup
  edilir. Taksit veya carî aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine
  getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. </span></span>

  </span>

  Üçüncü fıkraya göre bir
  takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme
  süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen
  ya da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son
  taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her
  ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden
  iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz
  oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda
  uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde bu Kanunun
  yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Üçüncü fıkraya göre
  taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da
  </span>eksik ödenen </span>aynı mahiyetteki
  carî ay </span>prim ve </span></span>

  diğer borçları ise,
  Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak
  tahsil edilir. </span></span>

  </span>

  Bu Kanunun 1 inci
  maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında borçları yeniden
  yapılandırılanlarca, taksitlendirme süresinde beyanları üzerine tahakkuk eden;
  yıllık gelir ya da kurumlar vergisinin süresinde veya vade tarihlerinin
  rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar tamamen ödenmemesi, katma değer </span>vergisinde bir takvim yılında üç defadan
  fazla kanunî ödeme süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden
  yılın sonuna kadar ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, bu vergi
  türleri için ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlardan,
  taksitlendirme süresince </span>kesinleşenlerin
  ise kanunî süresinde veya kesinleşme tarihlerinin bulunduğu yılı takip eden
  yılın sonuna kadar ödenmemiş olması ya da bu borçların 21/7/1953 tarihli ve
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine
  göre taksitlendirilmemesi hallerinde, bu hususlar işverenin bağlı olduğu vergi
  dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilir. </span>Bu durumda, borçlular bu Kanunun yeniden
  yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybederler ve ödedikleri
  tutarlar </span>Sosyal Sigortalar Kurumunun
  ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. </span></span>

  </span>

  Bu Kanunun yürürlüğe
  girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre veya 29/7/2003
  tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci
  maddesinin (K) fıkrası uyarınca ya da 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
  Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
  </span>Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyarınca borçlarını taksitlendirerek,
  ilgili kanunlardaki taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar,
  kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, yeniden
  yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, daha önce yapılmış
  olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun
  olarak daha önce ödenmiş olan taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına
  göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul
  edilir.</span></span>

  </span>

  Yeniden yapılandırılan
  borçlar için yapılan ödemeler; yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç, iade
  ve mahsup edilmez. Yeniden yapılandırma nedeniyle bu Kanunun yürürlük
  tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların iadesi veya mahsubu yapılmaz. Bu
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tatbik edilmiş olan hacizler ile alınan
  teminatlar, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden
  teminatlar iade edilir. </span></span>

  </span>

  Bu Kanun hükümlerinden
  yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları dolayısıyla
  Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’a yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde
  sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.</span></span>

  </span>

  MADDE 4 -</span> İşverenlerin bu
  Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaması
  halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış
  borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından
  dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaşmalarının bozulduğu tarihi takip eden
  aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan üretim,
  yatırım ve benzeri Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce
  başlayıp devam eden nakdî olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmazlar ve
  yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, </span>teşvik
  </span>ve </span>destek </span>ödemeleri
  </span>kanunî </span>faizi </span>ile
  </span>birlikte </span>geri </span>alınır.
  </span>Söz </span>konusu destek, teşvik ve
  Devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan borçlulara ilişkin
  bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır. </span></span>

  </span>

  Bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
  Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.</span> </span></span>

  </span>

  MADDE </span>5 -</span> 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79 uncu maddesine birinci fıkrasından
  sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.</span></span>

  "Tahsil
  dairelerince düzenlenen haciz bildirimleri, amme borçlusunun hak ve
  alacaklarının bulunduğu veya bulunabileceği banka ve katılım bankalarının
  şubelerine doğrudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ
  edilebileceği gibi; Maliye Bakanlığınca veya bu Kanunu uygulayan diğer
  kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacaklı tahsil
  dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, banka ve katılım bankalarının genel
  müdürlüklerine de doğrudan tebliğ edilebilir. Banka ve katılım bankalarının
  genel müdürlüklerine tebliğ edilen haciz bildirileri hakkında da bu madde hükmü
  uygulanır."</span></span>

  </span>

  MADDE 6 -</span> 17/7/1964 tarihli ve
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin beşinci fıkrası
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. </span></span>

  "Kurumun, süresi
  içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı
  maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun
  uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere
  verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki;
  </span>Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi
  halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık
  sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu
  tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye
  kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya
  ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık
  ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak
  ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Yapılacak takip
  sonunda tahsilinin imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan
  fazla olacağı anlaşılan 20 YTL'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacakları, tahsil
  zamanaşımı süresi beklenilmeksizin Kurum Yönetim Kurulunca terkin edilebilir.
  Kurum Yönetim Kurulu, bu miktarı on katına kadar artırmaya, terkin yetkisinin
  tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirterek Kurum Başkanına,
  Genel Müdürlere ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlerine devretmeye yetkilidir.
  Bakanlar Kurulu ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına
  kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî
  oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. " </span></span></span>

  </span>

  MADDE </span>7 -</span> 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
  aşağıdaki ek madde eklenmiştir.</span></span>

  "EK MADDE 50.-
  İşverenler ve üçüncü şahısların bu Kanunun 10, 26, 27 ve 28 inci maddeleri
  gereğince, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ödemekle yükümlü
  bulundukları her tür borcu 36 aya kadar eşit taksitler halinde tahsil edilir.
  Söz konusu borca, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt
  Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre faiz uygulanır."</span></span>

  </span>

  MADDE 8 -</span> 29/7/2003 tarihli ve
  4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
  </span>"Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 7 nci
  maddesinin birinci fıkrasına (19) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki
  (20) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent numaraları teselsül ettirilmiştir.</span></span>

  </span>

  “20) 506 sayılı Sosyal
  Sigortalar Kanununun 80 inci maddesine istinaden takip edilen alacakların,
  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmesinin yapılabilmesi için
  gerekli olan borcun tamamını karşılayacak tutarda teminat gösterme şartının
  yerine getirilememesi ve yapılacak araştırma sonucunda borçluların borçlarını
  karşılayacak tutarda mal varlığının tespit edilememesi halinde borcun en az
  yarısı tutarında teminat alınmak suretiyle
  </span>otuzaltı aya kadar taksitlendirilmesine karar vermek, bu konudaki
  yetkisini gerektiğinde sınırlarını ve mal varlığı araştırmasının yöntemini
  belirleyerek Başkan, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve
  Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine devretmek,”</span></span>

  </span>

  MADDE </span>9 -</span> 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
  Kanununun </span>9 uncu maddesinin (B)
  fıkrasına (5) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve
  (6) numaralı bent (7) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.</span></span>

  </span>

  "6) Sektörel
  analizler yapmak, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk
  değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin
  denetimine öncelik vermek." </span></span></span>

  </span>

  MADDE 10 -</span> 2/9/1971 tarihli ve
  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
  Kurumu Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler
  eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</span></span>

  "Kurumca, birikmiş
  alacakların tahsili ile ilgili olarak banka ve katılım bankalarının genel
  müdürlüklerinden borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her
  türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmesi zorunludur. Söz konusu
  yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde en yüksek basamağın prim tutarı kadar
  idarî para cezası uygulanır." </span></span>

  </span>

  "Sigortalılar
  tarafından ödenmesi gereken primlerin süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi
  halinde, primlerin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç
  aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası; ayrıca her ay için
  bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç
  ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir
  önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma
  senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı
  hesaplanır. Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim
  borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz
  borcuna, artan olması halinde </span>diğer </span>borçlara mahsup edilir. Bakanlar Kurulu </span>ilk üç ay için </span>uygulanan gecikme cezası oranını iki katına
  kadar artırmaya veya bu oranı % 1
  </span>oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama
  tarihini belirlemeye yetkilidir." </span></span>

  </span>

  MADDE 11 -</span> </span>1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
  Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 54 üncü maddesi aşağıdaki
  şekilde değiştirilmiştir.</span></span>

  </span>

  "Madde 54.-
  Tahakkuk etmiş ve ödenmemiş toplam üç aylık prim borcu bulunan sigortalı, takip
  eden ay içinde Kurumca borç tutarı hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.
  Yapılan bilgilendirme üzerine borcun ödenmemesi durumunda bilgilendirmeyi takip
  eden dört ay içinde 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre borç bildirimi yapılır.
  Bildirim üzerine sigortalı, prim borcunu carî ay primleri ile birlikte
  bildirimde belirtilen sürede </span>ödemezse sigortalı
  aleyhine icra takibi başlatılır.</span></span>

  Kurumca düzenlenen ve
  sigortalının prim borcu miktarını gösteren borç bildirimleri resmî dairelerin
  usûlüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince,
  bunların tâbi oldukları hükümlere göre işlem yapılır."</span></span>

  </span>

  MADDE 12 -</span> 1479 sayılı Esnaf ve
  Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 68
  inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.</span></span>

  </span>

  "Kamu denetim
  elemanları ile sigorta müfettişleri ve sigorta yoklama memurları kendi mevzuatı
  gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü inceleme ve denetim sırasında
  ilgililerin Kuruma kayıt ve tescili olup olmadığını incelemeye
  yetkilidirler."</span></span>

  </span>

  MADDE 13 -</span> 1479 sayılı Esnaf ve
  Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek
  19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</span></span>

  "Ek Madde 19.- Bu
  Kanun ve </span>2926 sayılı Kanuna göre kayıt
  ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu
  bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak
  bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi
  bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu
  itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle
  sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi
  olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip
  edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak
  sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru
  tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden
  itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak
  değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının
  kesilmesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin birinci
  fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı
  Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır."</span></span>

  </span>

  MADDE 14 -</span> 1479 sayılı Esnaf ve
  Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
  aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.</span></span>

  </span>

  "GEÇİCİ MADDE 26.-
  Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 31/3/2005
  tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan
  sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden
  yapılandırma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılandırma talebinde
  bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında ek 19 uncu madde
  hükmü uygulanır."</span></span>

  </span>

  "GEÇİCİ MADDE 27.-
  Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan
  sigortalılar 31/12/2006 tarihine kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin
  tespitine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmek
  zorundadırlar. 31/12/2006 tarihinden sonra bilgi ve belge ibraz edenlerin
  hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler
  basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabında dikkate alınmaz. Anılan tarihe
  kadar söz konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların Kurumda
  mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tespiti yapılır ve geriye dönük prim
  borçları hesaplanır."</span></span>

  </span>

  MADDE 15 -</span> 17/10/1983 tarihli ve
  2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve </span>Hesabına </span>Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 4
  üncü </span>maddesinin mülga </span>(c) bendi
  </span>aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. </span></span>

  </span>

  "c) Yıllık
  tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten
  sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 16 yaşından büyükler için tespit
  edilen asgari ücret tutarından az olduğunu beyan eden veya belgeleyenler."</span></span>

  </span>

  MADDE 16 –</span> 8/6/1949 tarihli ve
  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve
  2926 sayılı kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer
  sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz
  tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T. C.
  Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik
  sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu
  aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tâbi olması gereken sosyal
  güvenlik kurumuna devredilir. Çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen
  miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili
  kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı Kanuna tâbi kurumdan
  tahsil edilir. Sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile
  hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümler saklıdır.</span></span>

  </span>

  Bu nitelikte olup bu
  Kanunun yürürlük tarihine kadar çakışan hizmet süreleri sosyal güvenlik
  kurumlarınca iptal edilmemiş olan sigortalılar da bu hükümden yararlandırılır.</span></span>

  </span>

  MADDE 17 -</span> Bu Kanun yayımını
  takip eden ayın ilk gününde yürürlüğe girer.</span></span>

  </span>

  MADDE 18 -</span> Bu Kanun hükümlerini
  Bakanlar Kurulu </span>yürütür.</span></span>

  </span>


  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •