2006 yılında uygulanacak SSK idari para cezaları


SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 140. maddesinde yer alan idari para cezaları asgari ücrete endeksli olduğundan, asgari ücret değiştikçe SSK idari para cezaları da değişmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı kararına göre 16 yaşından büyük işçilere ödenecek asgari ücret;


- 01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında günlük 17,70.-YTL., aylık brüt 531,00.-YTL olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, asgari ücrete endeksli olan SSK idari para cezaları da artmış bulunmaktadır.


Buna göre;


A) SSK işyeri bildirgesinin yasal süresinde (en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte) verilmemesi durumunda;


1- Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 1.593.-YTL,


2- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 1.062.-YTL,


3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 531.-YTL,


idari para cezası uygulanacaktır.


B) Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresinde (sigortalı işe başlamadan en az bir gün önce -istisnalar hariç- ve inşaat işlerinde ise işe başlatıldığı gün) verilmemesi durumunda 531.-YTL, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izni olmayan yabancı uyruklu olması durumunda 1.062.-YTL idari para cezası uygulanacaktır.


C) Aylık prim ve hizmet belgesinin, takip eden ayın son gününe kadar verilmemesi halinde, her bir aya ait belge için ayrı ayrı olmak üzere, belgenin;


1- Asıl nitelikte olması halinde, 1.593.-YTL'yi geçmemek üzere kuruma verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 106,20.-YTL tutarında,


2- Ek nitelikte olması halinde, kuruma verilmiş olan her bir ek belge için 66,38.-YTL tutarında,


Ek belgenin SSK tarafından re'sen düzenlenmesi durumunda, her bir ek belge başına (belgede kayıtlı sigortalı sayısına bakılmaksızın) 1.593.-YTL,


3- Aylık prim ve hizmet belgesinin, hizmet tespit davaları neticesinde mahkemelerce verilen veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları SSK'ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılar ile ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın, yine her bir belge başına 1.593.-YTL,


idari para cezası uygulanacaktır.


D) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında işyeri kayıtlarının kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi halinde;


o Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere (12 x 531.YTL=) 6.372.-YTL


o Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverenlere (6 x 531.YTL =) 3.186.-YTL,


o Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlere (3 x 531.YTL =) 1.593.-YTL tutarında,


idari para cezası uygulanacaktır.


E) İşyeri kayıt ve belgelerinin tümünün yasal süresi içinde ibraz edilmekle birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmemesi (geçersiz sayılması) halinde;


o Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere, defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları [(12 x 531.YTL=) 6.372.-YTL] aşmamak kaydıyla her bir geçersizlik hali için 265,50.-YTL tutarında,


o Diğer defterleri (işletme defteri vb.) tutmakla yükümlü olan işverenlere defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları [(6 x 531.YTL =) 3.186.-YTL] aşmamak kaydıyla her bir geçersizlik hali için 265,50.-YTL tutarında,


o Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlere defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları [(3 x 531.YTL =) 1.593.-YTL] aşmamak kaydıyla her bir geçersizlik hali için 265,50.-YTL tutarında,


F) Aylık prim ve hizmet belgesinin işyerinde işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asılmaması halinde 1.062.-YTL idari para cezası uygulanacaktır.


G) Sigortalı veya geçindirmekle yükümlü oldukları kimselere muayene için (vizite kağıdı, altı aylık sağlık belgesi gibi) gerekli belgelerin kurumca yapılacak ihtara rağmen 3 gün içinde verilmemesi halinde 531.YTL,


idari para cezası uygulanacaktır.