Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı son şeklini aldı


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan ve son şeklini alan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde 26 Ocak 2006 tarihinden itibaren duyurulmuş bulunmaktadır.


Dört kısım ve bir geçici madde ile 38 ana maddeden oluşan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı'nın ayrımları aşağıdaki şekildedir...


. Birinci kısım: "Mükellefiyet", (madde: 1-5)


- Birinci bölüm: "Konu ve mükellefler"


- İkinci bölüm: "Muafiyet ve istisnalar"


. İkinci kısım: "Tam mükellefiyet esasında verginin tarhı ve ödenmesi", (madde: 6-21)


- Birinci bölüm: "Matrahın tayini"


- İkinci bölüm: "Beyan"


- Üçüncü bölüm: "Verginin tarhı"


- Dördüncü bölüm: "Tasfiye, birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi"


- Beşinci bölüm: "Verginin ödenmesi"


. Üçüncü kısım: "Dar mükellefiyet esasında verginin tarhı ve ödenmesi", (madde: 21-31)


- Birinci bölüm: "Matrahın tayini"


- İkinci bölüm: "Beyan"


- Üçüncü bölüm: "Verginin tarhı ve ödenmesi"


- Dördüncü bölüm: "Verginin tarhı ve ödenmesi"


- Beşinci bölüm: "Verginin kesintisi ve muhtasar beyanname"


. Dördüncü kısım: "Ortak hükümler ve geçici maddeler", (madde: 32-38 ile geçici madde 1)


Tasarı üzerinde sürdürülen çalışmalar zaman zaman ilgili kesimlerin de görüşü alınmak suretiyle yeniden şekillendirilmiş ve Bakanlar Kurulu'nun imzasına açılmak üzere son şeklini almış bulunmaktadır.


Tasarının 35'inci maddesi ile yapılması öngörülen düzenlemeye göre;


. Diğer yasalardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler ancak Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Yasası ile Vergi Usul Yasası'na hüküm eklenmek veya söz konusu yasalarda değişiklik yapılmak suretiyle uygulamaya konulacaktır.


Ancak yeni Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı'nın geçici 1/6 maddesi uyarınca, söz konusu yasanın yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka yasalarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bu yasanın yürürlüğünden önceki dönemler itibariyle Kurumlar Vergisi Yasası'nda değişiklik yapılmadan önceki hükümleri çerçevesinde geçerli olacaktır.


. Uluslararası anlaşma hükümleri her hal ve takdirde geçerli olacak ve uygulanacaktır.


Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı'nın 32'nci maddesinde öngörüldüğü üzere "Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında" alınacaktır.


Bakanlar Kurulu geçici vergi oranı uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirmek suretiyle belirlemek yetkisine sahip bulunmaktadır. Buna göre Bakanlar Kurulu gerektiği takdirde kurumlar vergisi uygulaması bakımından geçici vergi oranını yüzde 15 olarak belirleyebilecektir. Bu beyanda kurumların geçici vergi yükü yarı yarıya azaltılmış olacaktır.


Son şeklini alan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi Yasası'na göre basitleştirilmiş indirim ve istisnalar ile muafiyetler ayrı ayrı maddelerde toplanmış olup, geçmişte üzerinde çok tartışılan örtülü sermaye kavramına açıklık getirilmiştir.


Diğer yandan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı'nda Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğunda yasal görüntüye sahip olan "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı"nın tanımı yapılmış ve bu yolla yapılan kazanç dağıtımlarının vergilendirilmesine yönelik özel bir hüküm konulması öngörülmüş bulunmaktadır.


Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı'nda dikkati çeken bir özellik ise tasarının 36'ncı maddesi uyarınca; yürürlükten kaldırılması öngörülen 5422 sayılı "Kurumlar Vergisi Yasası"nın 48'inci maddesi ile yasa hükümlerinin yürütme yetkisi Maliye Bakanı"na verilmiş iken, yeni tasarının 38'inci maddesi ile bu yetkinin Bakanlar Kurulu'na verilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.


İstisna, indirim ve muafiyetlere belli bir kısıtlama getirilirken, tasarı içerisinde örtülü sermaye (tasarı madde: 12) ve kavramına yeni bir tanımlama getirilmesi, Avrupa Birliği ülkelerinde yasal çerçevesi çizilmiş olan transfer fiyatlandırılması ile ilgili yeni bir kuruma (tasarı madde: 13) yer verilmiş bulunmaktadır.