<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="490">
<t><tr>
<td ="titsBaslik-little" bgcolor="#f9f9f0">Kurumlar vergisi düşüyor</td></tr>
<tr>
<td ="titsBasliklar" bgcolor="#f9f9f0">Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörülen
düzenleme ile vergi oranı yüzde 20'ye düşürülüyor. Yatırım indirimi de
kaldırılıyor.</td></tr>
<tr>
<td ="stdSmall" align="right" bgcolor="#f9f9f0" height="10">

</td></tr>
<tr>
<td align="right" bgcolor="#f9f9f0">

</td></tr>
<tr>
<td id="C&#111;ntent">Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Bakanlar

Kurulu'nda imzaya açıldığını belirttiği Kurumlar Vergisi Kanun

Taslağı'nı internet sitesinde yayımladı. İşadamlarının kaldırılmasına karşı
çıktığı yatırım indirimi yeni taslakta yer almadı. Böylece, düzenlemenin
yasalaşmasıyla birlikte 1 Ocak 2006'dan geçerli olmak üzere yatırım indirimi
uygulaması son bulacak.Taslakta öngörülen bazı düzenlemeler şöyle:


- Kanunda yer alan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de

bulunanlar, tam mükellefiyet esasında elde ettikleri kazançların
tamamı
üzerinden vergilendirilecek.
- Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de
Türkiye'de bulunmayan
kurumlar ise, dar mükellefiyet esasına göre, sadece
Türkiye'de elde
ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecek.
-
Kurumlar Vergisi'nden istisna edilecek bazı kazanç türleri de
şöyle:
.
Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine
katılmaları
nedeniyle elde ettikleri kazançlar,
. A.Ş.'lerin kuruluşlarında veya
sermayelerini artırdıkları sırada
çıkardıkları payların bedelinin itibari
değeri aşan kısmı,
. Türkiye'de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ile
menkul
kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan

kazançları; girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının

kazançları; gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının
kazançları;
emeklilik yatırım fonlarının kazançları; konut finansmanı
fonları ile varlık
finansmanı fonlarının kazançları,
. Kurumların, en az 2 tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan
taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle
sahip oldukları
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının
satışından
doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı,
. Okul öncesi eğitim,
ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel
okulları ile Bakanlar
Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
veya kamu yararına çalışan
derneklere bağlı rehabilitasyon
merkezlerinin işletilmesinden faaliyete
geçilen ilk 5 hesap dönemi
itibarıyla elde edilen kazançlar,


-KONTROL EDİLEN KURUM KAZANCI-

- Tam mükellef
kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı
ya da birlikte
sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en
az yüzde 50'sine
sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurtdışı
iştiraklerinin kurum
kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın
belirlenen koşulların gerçekleşmesi
halinde Türkiye'de kurumlar
vergisine tabi tutulacak.

-SPOR
KULÜPLERİNE DESTEK-

- Vergi indirimleri kapsamında:
.
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni
teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik harcamalarının yüzde 40'ı
oranında Ar-Ge indirimi
yapılacak.
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu

teşkilat kanunları kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör

spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için ise yüzde
50'si
indirim konusu edilebilecek.
- Kamu kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık
tesisi, 100 yatak
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden
az olmamak
kaydıyla öğrenci yurdu, yetiştirme yurdu, huzurevi ve
rehabilitasyon
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar ile bağış ve
yardımların tamamı
vergiden indirilebilecek.
- Doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığıyla makbuz
karşılığıyla yapılan ayni ve nakdi
bağışların tamamı da vergiden
düşürülecek.

-ÖRTÜLÜ SERMAYE-


- Kurumların ortaklığından ya da ortaklarla ilgili kişilerden

doğrudan veya dolaylı olarak temin edilerek işletmede kullandıkları

borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun

özsermayesinin 2 katını aşan kısmı ''örtülü sermaye'' sayılacak.
-
Kurumların İMKB'de işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda
söz konusu
hisse nedeniyle ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen
borçlanmalarda en
az yüzde 10 ortaklık payı aranacak.
- Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı
olarak belirledikleri bedelli veya fiyat üzerinden
mal ya da hizmet
alımı veya satımında bulunursa kazanç tamamen ya da kısmen
''transfer
fiyatlandırması'' yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul
edilecek.

-BEYAN DÖNEMİ UZUYOR-

- Mevcut
kanunda 1-15 Nisan olarak düzenlenen beyan dönemi
değişecek. Kurumlar
Vergisi beyannameleri, 1-25 Nisan tarihleri
arasında verilecek.
-
Tahakkuk edilen vergi, beyanda bulunulan ayın sonuna kadar
ödenecek.
Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler de beyannamelerin
verildiği ayın
26. günü akşamına kadar yatırılacak.
- Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı
oldukları vergi
dairelerini, kanuni veya iş merkezine bakmaksızın
belirlemeye yetkili
olacak.
- Gelir Vergisi Kanunu gibi vergi kesintisi
yapmakla sorumlu
olanlar, kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden ve
hesaben
yaptıkları mevduat faizi, kar ve zarar ortaklığı belgesi gibi
ödemeler
üzerinden istihkak sahiplerinden Kurumlar Vergisi'ne mahsuben yüzde
15
kesinti yapacak.
- Her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline giren
kurumların
vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli

olacak.

-VERGİ ORANI-

- Kurumlar Vergisi
oranı, yüzde 20 olacak.
- Kurumlar Vergisi mükelleflerince, cari
vergilendirme döneminin
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere kurumlar
vergisi oranında
geçici vergi ödenecek. Bakanlar Kurulu, geçici vergi
oranını 5 puana
kadar indirmeye yetkili olacak.

-GEÇİCİ
MADDELER-

- 2006 yılının sonuna kadar Kanunun muafiyet
hükmündeki şartları
yerine getiremeyen yapı kooperatiflerinin muafiyeti 1
Ocak 2006 tarihi
itibarıyla sona ermiş sayılacak.
- Organize Sanayi
Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt
yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların; arsa,
elektrik, gaz, su gibi ortak
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
oluşturulan ve kazancının tamamını bu
yerlerin ortak ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler,
10 yıl süreyle Kurumlar
Vergisi'nden muaf tutulacak.
- Düzenlemenin,
''transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü
kazanç'' hükmü 1 Temmuz 2006
tarihinde, diğer hükümleri ise 1 Ocak
2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girecek.
haber7


</td></tr></t>
</table>