<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
<t><tr>
<td>Tahsin SINAV / Yeni Şafak Gazetesi</font>
</td></tr>
<tr>
<td>


Vergi mevzuatında yemek yardımı uygulaması nasıldır?


İşyeri personeline yemek yedirmek, yemek fişi vermek, bunların yerine nakit -
para olarak yemek bedeli ödemek veya bunun yerine erzak vermek suretiyle vb.
yemek yardımları yapılmaktadır. Şöyle ki, işverenler, çalışanlarına verdiği
yemeğin malzemesini satın alarak işyerinde imal edebilmekte; dışardan herhangi
bir yemek şirketinden de satın alabilmektedir. Bu şekilde işverenlerin ödeyeceği
kişi başına yemek bedeli ile toplam yemek bedeli konusunda Gelir Vergisi
Kanunu'nda herhangi bir kısıtlamaya gerek görülmemiştir. Bu anlamda çalışanlara
işyerinde yenilmesi şartıyla çalışma saatleri sırasında beslenmeye yönelik
yiyecek verilmesi de mümkündür. Bu anlamda bazı kuruluşlar çalışanlarına sabah
kahvaltısı da verebilmektedir. İşverenler çalışanlarına yemek bedeli ödenmesini
sağlayabilecek "ticket" ve benzeri ödeme araçları da verebilmektedir. Uygulamada
birçok kuruluş Gelir Vergisi Yasası'nın 23/8. maddesi uyarınca belirlenmiş
bulunan miktarın altında (2005'te 7,50 YTL olan bu tutar, Bakanlar Kurulu
Kararıyla 2006 için 8,25 YTL'na çıkarılmıştır) yemek bedeli ödenmesini
sağlayacak şekilde ödeme aracı kullanmaktadır. Uygulamada en çok kullanılan
ödeme aracı "ticket"tır.


Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/2'nci maddesi hükmü gereği olarak "Hizmetli ve
işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri,
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı" safi kazancın
tespit edilmesi aşamasında gider olarak kayıtlara intikal ettirilmektedir. Bu
yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere, işyerinde ve/veya işyeri müştemilatında
çalışanlara verilen yemek konusunda herhangi bir miktar sınırlaması
bulunmadığından işveren tarafından çalışanlara verilecek yemek için yapılan
giderlerin tümü kayıtlara intikal ettirilmektedir. İaşe giderlerinin tutarı, iş
sözleşmeleri, varsa toplu iş sözleşmesi hükümleriyle veya işyeri uygulaması
olarak işverenin takdiriyle belirlenmektedir.


Diğer yandan ücretlerde istisnaların yani vergiye tabi olmayan hususların
belirlendiği Gelir Vergisi Yasası'nın 23. maddesinin 8. bendinde, "Hizmet
erbabına işverence yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret olarak
dikkate alınarak vergilendirilmeyeceği hususunu hükme bağlamıştır. Bu hükme göre
"işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda
çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2006 yılında katma değer
vergisi (KDV) hariç tutulmak şartıyla 8,25 YTL'sinin vergiden istisna tutulduğu
hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Buna göre, 2006 yılında işyerinde ve
müştemilatında yemek verilmemesi durumunda, eğer yemek bedeli işveren tarafından
karşılanmak suretiyle işyeri dışında veya işyeri dâhilinde yemek yeniliyorsa ve
yemek bedeli ticket veya benzeri bir belge ile işverence karşılanıyorsa, bu
takdirde günlük net 8,25 YTL'na kadar olan kısım, ücret olarak kabul
edilmeyecek, dolayısıyla ücret matrahına dahil edilemeyecektir. (KDV dahil
tutar, 8.25 + 8.25 x 0.18= 9.74 YTL olacaktır.) Bu şekilde azami miktarı tespit
edilen yemek bedeli ödemeleri, işyeri ve müştemilatı dışında yemek yenmesi
halinde ödenmesi öngörülen miktar olup, bu miktar işyerinin bulunduğu yer
dışında farklı yerlere yapılan iş seyahatleri sırasındaki yemek bedellerini
kapsamamaktadır.


Not: Çarşamba günü, sosyal güvenlik mevzuatında yemek yardımı uygulaması
nasıldır?


İsteğe bağlı sigortalının emekliliğiAdem TANDOĞAN ( İSTANBUL): 01.01.1956 doğumluyum. Sigorta başlangıcım
1976. Muhtelif yıllarda 490 gün prim ödedim. 1999 Şubat ayında isteğe bağlı
sigortaya geçtim ve halen ödemekteyim. Askerlik borçlanmasını 600 gün olarak
yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?* Okuyucumuzun sigortalılığının 09.09.1976 tarihi öncesinde başladığını
varsayarsak, 25 yıllık sigortalılık süresini ve en az 5000 prim ödeme gününü
tamamlaması gerekmektedir. 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığını
varsayarsak; en az 5000 prim ödeme gününü de tamamladığında SSK'dan yaşlılık
aylığını talep edebilecektir.


Kısmi yaşlılık aylığı için yaş sınırıCelal ARSLAN: 02.11.1949 doğumluyum. 30.07.2005 tarihinde 3600 iş
gününü doldurdum ve emekliliğe başvurdum bana gelen cevapta 22.05.2005
tarihinden sonra prim gününü doldurduğum için emekliliğim bir yıl sonraya atıldı
ne yapmalıyım, önerebileceğiniz alternatif var mı?*Kısmi yaşlılık aylığı hak edilmesi için, 15 yıllık sigortalılık süresi, en
az 3600 prim ödeme günü ve 55 yaşını doldurma şartlarını yerine getirmiş durumda
olmak ve bu şartları yerine getirme tarihi itibariyle gerekli yaş şartına (56
veya 57 yaşına) ulaşmak gereklidir. Bu durumu değiştirmek mümkün
değildir.
</td></tr>
<tr>
<td ="NormalYazi" align="left" valign="top"></td></tr></t>
</table>