<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
<t><tr>
<td>Resul KURT / Dünya Gazetesi</font> </td></tr>
<tr>
<td>Ücreti ödenmeyen işçilerin yasal hakları
Ücreti ödenmeyen işçilerin yasal hakları
Resul KURT
Star
Gazetesi


İşçiye yaptığı iş karşılığında işveren
veya üçüncü kişiler tarafından nakden ödenen meblağ olan ücret, işçinin iş görme
borcuna karşılık işveren tarafından verilmesi gereken en temel borçtur. Ücret,
kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka
hesabına ödenir. Ücretin yabancı para olarak kararlaştırılmış olması halinde ise
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir. Emre muharrer senetle
(bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir
senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.


Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile
ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Zaman zaman işverenlerin ekonomik
sorunlar yaşamasından dolayı işçi ücretlerini süresinde ödemedikleri
görülmektedir. İşçi, tek geçim kaynağı olan ücretinin ödenmemesi durumunda haklı
olarak büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Ücretle ilgili olarak 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 34. maddesinde, işçi ücretlerinin en geç 20 gün içinde ödenmesi
gerektiği hükme bağlanmıştır. Örneğin, aylık ücreten ödenen bir işyerinde
çalışan işçinin 2005 Aralık ayı ücreti, en geç izleyen ayın 20’sine (20 Ocak
2006) kadar ödenmelidir.


Ücretini aylık olarak alan işçilerin, çalıştıkları ayı izleyen ayın 20’sine
kadar ödenmemesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmeyebileceği ve
gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı
belirtilmiştir. Bu durumda işçinin izleyebileceği iki yol bulunmaktadır;
birincisi, işi bırakmadan her gün mesai zamanlarında işyerine gelmek, ama
çalışmamak. İkincisi de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e fıkrası gereğince
haklı nedenle işten ayrılarak işverenden kıdem tazminatınız ile diğer işçilik
haklarını (ücret, ikramiye, kullanmadığınız yıllık ücretli izinlerin parası vs.)
talep etmek.
</td></tr></t>
</table>