<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
<t><tr>
<td>Dr.Veysi SEVİĞ / Dünya Gazetesi</font> </td></tr>
<tr>
<td>Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun görevleri
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun görevleri
BİZE GÖRE /
Veysi Seviğ"Ülkemizde ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu, gelişmiş ülkelerle de uyum sağlamak amacıyla,
Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına (IFRS/IAS) uyumlu standartlar
üretmeyi hedef olarak belirlemiştir." (Üstünel, Bülent, "2006 Yılı Türkiye
Muhasebe Standartlarının Yılı Olacak", Mali Çözüm, Yıl: 15, Sayı: 72, Sf: 19) Bu
bağlamda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu; Türkiye uygulamasına yönelik
standartların tamamını 2006 yılının Mart ayı sonuna kadar yayımlamayı hedeflemiş
bulunmaktadır.


Sermaye Piyasası Yasası'nın ek birinci maddesi gereği olarak kurulan Muhasebe
Standartları Kurulu çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikle belirlenmiş
olup, bu kuruluşun ulusal muhasebe standartlarını oluşturması öngörülmüş
bulunmaktadır.


Ayrıca, yeni Türk Ticaret Yasa Tasarısı'nın 88'inci maddesi ile de tacirlerin
muhasebeye ilişkin konularda doğrudan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yayımlanacak olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uyulması
hususu hükme bağlanmaktadır.


Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında'ki yönetmeliğin dokuzuncu maddesi ile belirlenen görevleri
şunlardır:


. Muhasebe standartlarının oluşturulmasında esas alınmak üzere, kavramsal
çerçeveyi belirlemek ve Türkiye Muhasebe Stardardı taslak metinlerini hazırlayıp
kamuoyunun görüşlerine açmak,


. Gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun, anlaşılabilir ve
tutarlı finansal bilgi üretilmesini sağlayacak Türkiye muhasebe standartlarını
oluşturmak,


. Muhasebe standartlarının gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesini
teminen standartların güncelliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları
yapmak,


. Finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin uluslararası alanda da
sağlanmasını teminen, ulusal muhasebe standartlarının kabul görmüş muhasebe
ilkeleri ve en iyi muhasebe uygulama örnekleri ile uyumunu gerçekleştirmek üzere
gerekli çalışmaları yapmak,


. Finansal tabloların ihtiyaçlara uygun bilgi sunmasını ve belirlenecek
standartlarla ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin
önlem alınmasını sağlamak üzere, standartların oluşturulması sürecinde düzenli
olarak kamuoyunu bilgilendirmek,


. Gerektiğinde uygulamaya açıklık kazandırmak üzere muhasebe standartlarının
uygulanmasında tereddüt oluşan konularda yorumlar yayımlamak,


. Ulusal muhasebe standartlarının benimsenmesine ve standartların
uygulanmasına ilişkin kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı,
konferans, sempozyum, kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve gerekirse çeşitli
yayınlar hazırlamak ve bastırmak.


Yukarıdaki görevler arasında yer alan kavramsal çerçeveyi belirlemekten amaç
"Türkiye Muhasebe Standartları'nın oluşturulmasında esas alınacak genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri ile kurulun standartların oluşturulmasında benimsediği
amaç ve kavramların" tespitidir. Bu bağlamda Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu, "Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulma Esaslarına İlişkin
Kavramsal Çerçeve" ile ilgili (1) numaralı tebliğ yayımlamış bulunmaktadır (16
Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete).


Ülkemizde küçük ve orta çaplı işletmelerin etkinliği ve üretkenliği dikkate
alınarak bu kuruluşlar içinde ayrı bir standart seti hazırlanmaktadır. Bir başka
anlatımla, "Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nca henüz tüm dünya
ülkelerince uygulanabilir küçük ve orta boy işletmeler için geçerli olabilecek
bir standart seti yayımlanmadığı için, bu standart gerçekleşinceye kadar bu
standartları uygulamak zorunda olan ülkelere lokal standart yapmakta serbesti
tanınmıştır." (Üstünel, agm, Sf. 19)


Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumları ile Kavramsal Çerçevesi'nde yer
alan kavram ve ilkeler doğrultusunda düzenlenecek olan finansal tablolar ticari
bilançonun oluşumu ile ilgilidir. Bu nedenle mükellefler, Türkiye Muhasebe
Standartları'na göre düzenledikleri tek tip finansal tablolarında oluşan ticari
kârdan hareketle, Vergi Usul Yasası'ndaki farklı değerleme hükümlerinin olumlu
ve olumsuz etkileri ile yasal olarak kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf
veya müstesna gelirlerini bu karara eklemek ve indirmek suretiyle haricen gelir
ve kurumlar vergisi hesaplayacaktır.
</td></tr></t>
</table>