<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%">

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%">
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Tarih</TD>
<TD width=680>20/12/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Sayı</TD>
<TD width=680>B.07.1.GİB.0. 65/6530-343</TD></TR></T></TABLE>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%">
<T>
<TR>
<TD width="100%">
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞISAYI: B.07.1.GİB.0.65/6530-343-070291
KONU:İLGİ:15/12/2005 gün 05/16783 sayılı dilekçeniz.


Bilindiği üzere, 58 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 1/d bölümünde, mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında (tebliğde belirtildiği şekilde) düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görüldüğü açıklanmıştır. Aynı Genel Tebliğin 1/e bölümünde ise pompalara bağlanan ödeme kaydedici cihazların arızalandığı dönemde gerçekleştirilen akaryakıt satışlarının Vergi Usul Kanuna göre düzenlenecek fatura veya perakende satış fişleriyle (belgenin üzerine taşıtın plaka numarası da yazılmak suretiyle) belgelendirileceği belirtilmiştir.


Diğer taraftan, 66 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde "Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri 01/11/2005 tarihinden itibaren (01/11/2005 tarihi dahil) kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, pompa totalizatörlerindeki rakamları değil, ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve perakende satış fişlerinde yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır. 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin " akaryakıt satışlarında hasılatın pompa totalizatörlerinden tespit edileceği"ne dair hükmü 01/11/2005 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır." denilmiştir.


Buna göre akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, 01/11/2005 tarihinden itibaren pompalardan gerçekleştirilen her türlü akaryakıt (LPG dahil) satışının belgelendirilmesinde (pompalar ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar), her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişlerini düzenlemeleri gerekmektedir. Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi müşterinin istemesi halinde fatura düzenleneceği de tabiidir.


Akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar mükelleflerin yukarıda belirtildiği şekilde düzenleyecekleri perakende satış fişlerinin (üzerinde taşıtın plaka numarasının yazılması şartıyla) gider belgesi olarak kullanılması da mümkün bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.


<TABLE =smaller cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width=326>Dağıtım:
Gereği için:
Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası


</TD>
<TD vAlign=top width=326>Bilgi İçin :
-Puis Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanlığı
-Türkiye Lpg Petrol Gazcıları Derneği
-Anadolu Lpg Sanayicileri Derneği
-Milangaz Lpg Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. </TD></TR></T></TABLE>


</TD></TR></T></TABLE></CENTER>


</TD></TR>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE>