Yazan Kişi:YALÇIN ÖNDER(---.ttnet.net.tr)
Tarih:04-14-05 22:48

T.C.
DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
ESAS NO : 2004/2153
KARAR NO : 2005/305

Temyiz Eden : Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğü – İzmir
Karşı Taraf : ….. Serbest Muhasebecilik Ltd. Şti. – İzmir
İstemin Özeti : Serbest Muhasebecilik ve mali müşavirlik yapan ve kurumlar vergisi beyannamesini kendisine yapılan ödemelerin serbest meslek kazancı olduğuna dayanarak bu ödemelerden tevkif yoluyla ödenen gelir vergilerini mahsup ettikten sonra veren davacı şirketin yaptığı hizmetler karşılığı elde ettiği kazancın ticari kazanç olması nedeniyle bu kazançtan yapılan kabul edilmemesi sonucu, 2002 yılı için adına salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, geçici vergi ve fon payını; serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yapan davacı şirketin kazancı, bu işi bir şirket bünyesine girmeksizin serbest meslek makbuzlarıyla belgelendirerek yapanların elde ettikleri serbest meslek kazancından farklı olarak kurum kazancı niteliğinde olduğundan, bu kazançlar nedeniyle düzenlenen faturalardan işverenlerce tevkifat yapma zorunluluğunun bulunmadığı, ancak, uyuşmazlık konusu dönemde müşterileri tarafından yapılan ödemelerden tevkif edilen gelir vergisinin sorumlu sıfatıyla ödendiği çekişmesiz olduğuna göre, beyannamede gösterilen kazanç üzerinden kesilen verginin ödenecek kurumlar vergisinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca mahsubunda Yasaya aykırılık bulunmadığından, yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle kaldıran İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 22.9.2004 gün ve E:2003/763, K:2004/676 sayılı kararının yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi : Filiz Gürmeriç
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı : Nurten Karaçay
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü;
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 3.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye Üye