DÜNYA GAZETESİ


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesi uyarınca "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir."


Yasal düzenleme gereği çevre temizlik vergisi konutlarda su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 32 seri numaralı Belediye Gelirleri Yasası ile ilgili genel tebliğ ile yapılan duyurudan da anlaşılacağı üzere 2006 yılında büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 16 Ykr, diğer belediyelerde de 13 Ykr, olarak hesaplanacaktır. (30 Aralık 2005 gün ve 26039 sayılı Resmi Gazete)


Diğer yandan söz konusu genel tebliğ ile işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalar içinde 2006 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.


Aşağıdaki tabloda büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 2006 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi yer almaktadır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde çevre temizlik vergisi


Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarı YTL


Bina grupları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece


1. Grup 1.537 1.229 922 768 614


2. Grup 933 735 549 461 373


3. Grup 614 494 373 307 247


4. Grup 307 247 186 153 126


5. Grup 186 153 109 93 76


6. Grup 93 76 54 43 32


7. Grup 32 27 19 16 13

Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği olarak büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarının yüzde 25 oranında artırılması suretiyle hesaplanmakta ve uygulanmaktadır.


Diğer yandan yasal düzenleme gereği olarak belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi yukarıda yer alan tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanacaktır.


Aşağıdaki tarifede büyükşehir belediyeleri tarafından 2006 yılında uygulanması öngörülen tarife yer almaktadır.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi


Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarı


Bina grupları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece


1. Grup 1.921 1.536 1.152 960 767


2. Grup 1.166 918 686 576 466


3. Grup 767 617 466 383 308


4. Grup 383 308 232 191 157


5. Grup 232 191 136 116 95


6. Grup 116 95 67 53 40


7. Grup 40 33 23 20 16


Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesinde de hükme bağlandığı üzere bu verginin mükellefi (yükümlüsü) binaları kullananlardır. Bu bağlamda da mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.


Diğer yandan söz konusu yasal düzenleme gereği çevre temizlik vergisi "kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak" uygulanacaktır.


İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden çevre temizlik vergisi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi konutlara ait çevre temizlik vergisi tüketilen su miktarına göre su bedeli ile birlikte tahsil edilmekte olup, konutu kullananların bu bağlamda yukarıdaki tarifelere göre çevre temizlik vergisi ödemeleri söz konusu değildir.