<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> T.C[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> ANTALYA [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ MAHKEMESİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESAS NO:2005/74[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KARAR NO:2005/1216[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> DAVACI : [/B]TALAT ATEŞ<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
Elmalı Mah.13. Sk.Ateş-Avcı Ap.Büro Katı No:15/8 ANTALYA

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVALI :[/B]Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü/ANTALYA


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVANIN ÖZET :[/B] Müteahhitlik faaliyeti ile uğraşan davacının 1999/11-2000/01 dönemlerine ilişkin muhtasar beyannamesini yasal süresi içerisinde vermemesi üzerine adına takdir komisyonu kararına istinaden vergi ziyaı cezalı tarh edilen stopaj ve damga vergilerine karşı açılan davada, faaliyet göstermediği, komisyon kararlarının kendisine tebliğ edilmediği ileri sürülerek yapılan cezalı tarhiyatın kaldırılması istenmektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAVUNMA ÖZETİ :[/B]Davalı idarece;cezalı tarhiyatın takdir komisyonu kararına göre yapıldığı;salınan vergi ve kesilen cezaların tasdiki,davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TÜRK MİLLETİ ADINA[/B]

Karar veren Antalya Vergi mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü;
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesinde vergiyi doğuran olay ve bu olaylara ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetine esas olduğu,bu durumun yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği,vergiyi doğuran olayla ilgisi tabi ve açık bulunmayan şahit ifadelerinin ispatlama vasıtası olarak kullanılmayacağı iktisadi ticari teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunası halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olacağı yolunda hüküm mevcut olup 30/1.maddesinde ise;vergi beyannamesinin kanuni süresi geçtiği halde verilmemesi hali re’sen takdir nedeni olarak kabul edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinde;müteahhitler faaliyetinde bulunan davacının ilgili dönem beyannamesini kanuni süresi içerisinde vermemesi üzerine takdire sevk edildiği,takdir komisyonu kararına istinaden dönemler itibarıyla cezalı tarhiyata gidildiği anlaşılmaktadır.
Dava dilekçesinde dile getirilen iddiaların araştırılması amacıyla yapılan ara kararıyla davacının 1999/11-2000/01 dönemleri arasında faaliyet gösterdiğine dair tespit yapılıp yapılmadığının ve faaliyette bulunuyor ise işçi çalıştırıp çalıştırmadığının sorulması üzerine gelen yanıttan davacının işini 30.11.1999 tarihinde terk ettiği,durumun 24.12.1999 tarihli yoklama fişi ile saptandığı ve işçi çalıştırdığına dair bir delil sunulmadığı görüldüğünden yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, uyuşmazlık konusu vergi zıyaı cezalı stopaj ve damga vergisi tarhiyatının kaldırılmasına,aşağıda dökümü gösterilen 29.20 YTL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,posta avansında artan tutarın istemi halinde davacı iadesine,Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 18.11.2005 tarihinde karar verildi.
HAKİM
Celal AKPINAR
37863
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YARGILAMA GİDERLERİ :[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1-Başvuru Harcı : 11.20 YTL[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2-Tebligat Gideri : 18.00 YTL[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">T O P L A M 29.20 YTL[/B]