Hizmet alımlarında KDV tevkifatı


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Katma değer vergisi uygulamalarına yönelik olarak yayımlanan 96 sayılı genel tebliğ ile işgücü hizmetleri dolayısıyla düzenlenecek faturalar üzerinde hesaplanacak olan katma değer vergisinin yüzde 90 oranında tevkifata tabi tutulması öngörülmüş olup, uygulama 01.12.2005 tarihinden itibaren başlamış bulunmaktadır.


Katma Değer Vergisi Yasası'nın 9'uncu maddesinin Maliye Bakanlığı'na vermiş bulunduğu yetki gereği başlatılan bu uygulamada katma değer vergisi yükümlülerinin alt işverenlerinden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait tevkifat uygulaması başlangıçta katma değer vergisi yükümlüleri ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka anlatımla tevkifat yapma yükümlüğü sadece katma değer vergisi yükümlüleri için geçerli kılınmıştır.


Bilahare 97 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan yönlendirme uyarınca 5 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi yükümlüleri ile katma değer vergisi yükümlüsü olmasalar dahi aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve işletmelerinde faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında yüzde 90 oranında katma değer vergisi tevkifatı yapmaları öngörülmüş bulunmaktadır. (31 Aralık 2005 gün ve 26040 mükerrer 4 sayılı Resmi Gazete) buna göre işgücü alımında bulunan;


. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,


. Döner sermayeli kuruluşlar,


. Yasayla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,


. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,


. Üniversiteler,


. Yasa ile kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,


. Bankalar ve özel finans kurumları,


. Kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri,


. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,


. Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,


. Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum ve kuruluş ve işletmeler,


Katma değer vergisi yükümlüsü olmasalar dahi tevkifat yapmakla yükümlü kılınmış bulunmaktadırlar.


Sözü edilen uygulama, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla eleman temin hizmeti dışındaki hizmeti ifaları, söz konusu tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak katma değer vergisi uygulamaları açısından daha önce tevkifat kapsamına alınmış hizmet ifaları için uygulama sürdürülecektir.


Örneğin (A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini altı eleman kullanarak sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmiştir.


Bu işte işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan yapılacak ödeme için hesaplanan katma değer vergisine yönelik tevkifat uygulanmıyacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmiş olursa, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan, söz konusu elemanların (C) firmasından temini nedeniyle yapılan ödeme üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulacaktır.


Diğer yandan örneğin (B) Anonim Şirketi Doğanlar Hizmet Limited Şirketi'nden işyerinde çalışanların vergi iade bildirimleri ilgili fişleri kontrol etmek üzere günlük hesaplanmak üzere eleman kiralamış bulunmaktadır. Bu durumda Doğanlar Hizmet Limited Şirketi'nin konuya ilişkin olarak düzenleyeceği fatura üzerinde hesaplanan katma değer vergisi (B) anonim şirketi tarafından yüzde 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.


Katma değer vergisi uygulamaları açısından söz konusu verginin tahsilin güvence altına almak üzere getirilmiş bulunan tevkifat uygulaması giderek yaygınlaştırılmaktadır.


Tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak iade işlemleri Katma Değer Vergisi 96 seri numaralı Genel Tebliği ile belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.