Dünya Gazetesi


Emlak vergisinde sıfır oran uygulaması


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Emlak Vergisi Yasası'nın birinci kısmı "bina vergisi" ile ilgili hükümleri içermektedir. (Madde: 1-11) Söz konusu kısımda yer alan sekizinci madde gereği olarak "bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar... büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı olarak uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.


Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran (özellikle) kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt iki yüz metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." Bu haktan söz konusu yasa maddesi içerisinde yer alan parantez içi hükme göre "intifa hakkına" sahip olanlar da yararlanabilmektedir.


Emlak Vergisi Yasası'nın sekizinci maddesinde yer alan yetki uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 2005/9827 sayılı kararı ile "...kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt iki yüz metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir." Bu haktan intifa hakkı sahipleri de yararlanabilecektir.


Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan 47 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere "Türkiye sınırları içinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olup, tek meskende hisseye veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan özürlüler bu meskenleri için Bakanlar Kurulu'nca 2006 yılına ait belirlenen indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanacaklardır. (31 Aralık 2006 gün ve 26040 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete)


Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak olan sağlık kurulu raporu ile belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.


Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde indirimli bina vergisi oranından yararlanmak isteyen özürlüler Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 47 sayılı genel tebliğ ekinde yer alan dilekçe örneğine göre düzenlenmiş bir dilekçe ile birlikte, yine genel tebliğ ekinde yer alan "Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu"nu düzenleyerek ilgili belediye başkanlığına vermekle yükümlü bulunmaktadırlar. Bu nedenle ilgili belediye başkanlığına verilmesi öngörülen dilekçe ekinde sözü edilen sağlık raporunun da yer alması gerekmektedir.


Dilekçe ve bildirim formunun internetteki "www.gelirler.gov.tr" adresinde yer alan örneğinden yararlanılabilinir.


İndirimli yani sıfır oranlı emlak vergisi oranından yararlanma koşullarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina vergisi oranından yararlanan özürlüler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen özürlülerden alınması gereken vergi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.


Diğer yandan yasal düzenleme ve sözü edilen Bakanlar Kurulu kararı gereği indirimli bina vergisi oranından özürlüler ile birlikte, Türkiye'de brüt yüzölçümü iki yüz metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan;


. Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,


. Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarında aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar,


. Gaziler,


. Şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabileceklerdir.


Yukarıda da ayrıca vurgulandığı üzere yasal düzenleme gereği olarak indirimli oranlı (sıfır oran) ancak ve ancak yüzölçümü belirtilmiş bulunan tek meskene yönelik emlak vergisi için geçerli bulunmaktadır.