<B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> ANTALYA[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ MAHKEMESİ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESAS NO:2004/1278[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KARAR NO:2005/992[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> DAVACI : [/B]Ali Rıza KARADAĞ<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Yeni Mh. K.Reis Cd. NO:10-Belek/SERİK
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> DAVALI [/B]: Serik Vergi Dairesi Müdürlüğü / SERİK

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DAVANIN ÖZETİ : [/B]Davacının şube işyeri için süresi içerisinde ödeme kaydedici cihaz almadığından bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada ;işe fiilen başlama tarihinin idarece hatalı tespit edildiği ileri sürülerek kesilen cezanın terkini istenilmektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAVUNMANIN ÖZETİ: [/B]Yoklama fişi ile tespit edilen hususlar göz önünde bulundurularak davacı adına kesilen cezanın yerinde olduğu , davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TÜRK MİLLETİ ADINA[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
Karar veren Antalya Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü;
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükellefleri Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun mükerrer 8 maddesinde ,süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353.maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezasının kesileceği düzenlenmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri’ başlıklı 154.maddesinde ise, ‘Bir işyeri açmak (işyeri açmaktan maksat belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat veya tesisat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez):işyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak :basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak ‘kuralı getirilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinde kasap ve şarküteri faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet kaydı bulunan davacının 20.09.2004 tarihinden itibaren şube işyerinde faaliyete başladığını ve gerekli yoklama işlemlerinin yapılmasına 13.10.2004 tarihli dilekçe ile istemesi üzerine 22.10.2004 tarihli yoklama fişinin ödeme kaydedici cihazı almadığından bahisle uyuşmazlık konusu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.
22.10.2004 tarih ve 47/23 sayılı yoklama fişinin 2.maddesinde ‘Bu işyerinin şube olup kasaplık şarküteri faaliyeti yapılacağı’ ve 3.maddesindeki ‘işyerinde işçi olarak Ramazan KARADAĞ’ın asgari ücreti olarak 28.10.2004 tarihinden itibaren çalıştırılacağı’ şeklindeki tespitlerin 213 sayılı Yasa’nın 154.maddesi ile birlikte değerlendirilmesinde şube işyerinde henüz faaliyete başlanıldığının açık biçimde tespit edilmediği ve ödeme kaydedici cihazın 01.11.2004 tarihinde alındığı görüldüğünden süresi içerisinden bahsi geçen cihazın alınmadığından dolayı kesilen cezada yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABÜLÜNE, uyuşmazlık konusu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü gösterilen 28,10 YTL yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin işlemi halinde davacıya iadesine, Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 23.09.2005 tarihinde karar verildi.

HAKİM
Celal AKPINAR
37863
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YARGILAMA GİDERLERİ :[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1-BAŞVURU HARCI : 10.10 YTL[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2-POSTA GİDERİ : 18.00 YTL[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> TOPLAM : 28.10 YTL[/B]