T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi
BaşkanlığıGelir Vergisi Sirküleri/44Konusu </span>:
Ekim-Kasım-Aralık/2005 Üçer Aylık Dönem ile Aralık/2005 Dönemine Ait Aylık
Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi </span>: 05/01/2006

Sayısı </span>:
GVK-44/2006-1/ Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname

İlgili olduğu maddeler </span>:
Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98 ve 119

İlgili olduğu kazanç türleri </span>:
Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlar1. GirişEkim-Kasım-Aralık/2005 vergilendirme dönemine ilişkin üçer
aylık muhtasar beyanname ile Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait aylık
muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.2. Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme
Süresinin UzatılmasıGelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı
Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur
olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar
ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü
akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri,
üçüncü fıkrasında ise zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç
olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların 94
üncü maddeye göre yapacakları tevkifat ile ilgili muhtasar beyannamelerini,
bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü akşamına kadar verebilmeleri,
119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü
akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.Ancak, Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 17
nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yukarıda sözü edilen
üçer aylık ve aylık dönemlere ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi,
24/01/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.3. SonuçYukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde,
Ekim-Kasım-Aralık/2005 üçer aylık vergilendirme dönemi ile Aralık/2005 aylık
vergilendirme dönemine ait muhtasar beyannamelerin 24 Ocak 2006 Salı günü mesai
saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte
yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

</span>

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı