<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Başlık</TD>
<TD width=605>45 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Resmi Gazete No</TD>
<TD width=605>26036</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Resmi Gazete Tarihi</TD>
<TD width=605>27/12/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=151>Kapsam</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756 colSpan=2>
<DIV align=justify>
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30. maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı %9,8 (Dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 353 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki 1 sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2006 tarihinden itibaren 878.400,00 Yeni Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=618 colSpan=2>
<DIV align=center>(1) SAYILI TABLO</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=618 colSpan=2>
<DIV align=center>Damga Vergisine Tabi Kağıtlar</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>I. Akitlerle ilgili kağıtlar</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler</TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden) </TD>
<TD width=113>
(Binde 1,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri </TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>4. Tahkimnameler ve sulhnameler </TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil) </TD>
<TD width=113>
(Binde 1,5) </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>1. Tahkimnameler</TD>
<TD width=113>(19,70 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>2. Sulhnameler</TD>
<TD width=113>(19,70 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) </TD>
<TD width=113>
(109,80 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>II. Kararlar ve mazbatalar</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>a) Belli parayı ihtiva edenler</TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>b) Belli parayı ihtiva etmeyenler </TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları
(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale
kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin
vergi red ve iade olunur.) </TD>
<TD width=113>
(Binde 4,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>1. Ticari ve mütedavil senetler:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>a) Emtia senetleri:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>aa) Makbuz senedi (Resepise)</TD>
<TD width=113>(7,10 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>ab) Rehin senedi (Varant)</TD>
<TD width=113>(4,30 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>ac) İyda senedi </TD>
<TD width=113>(1,00 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>ad) Taşıma senedi </TD>
<TD width=113>(0,50 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>b) Konşimentolar</TD>
<TD width=113>(4,30 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>c) Deniz ödüncü senedi</TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>d) İpotekli borç senedi, irat senedi </TD>
<TD width=113>(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>2. Ticari belgeler:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri</TD>
<TD width=113>(7,10 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>ba) Bilançolar</TD>
<TD width=113>(15,30 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>bb) Gelir tabloları</TD>
<TD width=113>(7,60 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>bc) İşletme hesabı özetleri </TD>
<TD width=113>(7,60 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>c) Barnameler</TD>
<TD width=113>(1,00 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>d) Tasdikli manifesto nüshaları </TD>
<TD width=113>(3,20 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>e) Ordinolar </TD>
<TD width=113>(0,50 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları </TD>
<TD width=113>(3,20 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>1. Makbuzlar:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar </TD>
<TD width=113>
(Binde 7,5)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar</TD>
<TD width=113>
(Binde 6)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler </TD>
<TD width=113>
(Binde 6)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar </TD>
<TD width=113>
(Binde 6)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için</TD>
<TD width=113>
(0,50 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>b) Vergi beyannameleri:</TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri</TD>
<TD width=113>(19,70 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>bb) Kurumlar vergisi beyannameleri</TD>
<TD width=113>(26,30 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>bc) Katma değer vergisi beyannameleri </TD>
<TD width=113>(13,10 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>bd) Muhtasar beyannameler </TD>
<TD width=113>(13,10 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç) </TD>
<TD width=113>
(13,10 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler </TD>
<TD width=113>(26,30 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler </TD>
<TD width=113>(9,80 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri </TD>
<TD width=113>
(9,80 YTL.)</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502></TD>
<TD width=113></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=502>3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. </TD>
<TD width=113>
(0,50 YTL.)</TD></TR></T></TABLE>


1 ) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2 ) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3 ) 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.</TD></TR></T></TABLE>