<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN: auto auto auto 9.75pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 747pt; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=996 border=1>
<T>
<TR style="HEIGHT: 25.9pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 152.25pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=203>
Denetim Raporu <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Madde 402


(1) Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş iki yılla karşılaştırmaları da içeren bir rapor düzenler.

(2) Raporun özel bölümünde, öncelikle, yönetim kurulunun şirket veya topluluğun durumu hakkındaki irdelemeleri denetçi tarafından, kanaat bildirerek, değerlendirilir. Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin; denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yıllık raporunu esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile gelecekteki gelişmesi hakkında yönetim kurulunun yaptığı tahlilleri özellikle irdeler, meğerki, denetlenen belgeler, yıllık rapor ve topluluk yıllık raporu buna olanak tanımasın. Raporda ayrıca denetim sırasında:
a) Yanlışların saptanıp saptanmadığı,


b) Yasal kurallara aykırılıklar tespit edilip edilmediği
açıklanır ve ayrıca,

b) 1- Denetlenen şirket veya topluluğun varlığını tehlikeye atan
2- Denetlenen şirket veya topluluğun
gelişmesine ciddi engel teşkil eden,
3- Yönetim kurulunun ve diğer yöneticilerin
kanunun ve esas sözleşmeyi ağır suretle ihlal
ettiğine ilişkin
olguların, belirlenip belirlenmediği açıklanır.

(3) Denetim raporunun esas bölümünde:
a) Defter tutma düzeninin, denetlenen belgelerin, finansal tabloların, yıllık raporun topluluk finansal tablolarının ve topluluk yıllık raporunun kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığı,


b) Yönetim kurulunu talep edilen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri ibraz edip etmediği

açıkça ifade edilir.(4) Ayrıca, finansal tabloların ile bunların dayanağı olan defterlerin;

a) Usulüne uygun tutulup tutulmadığı,


b) Genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde, şirketin malvarlıksal, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı

açıklanır.
(5) Şirketin malvarlıksal, finansal ve karlılık durumunun resminin gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılması hususunda esaslı bir katkı sağlanacaksa ve ekte yeterli açıklama yoksa, şirketin ve topluluğun finansal tablolarının kalemleri şemalandıraya tabi tutularak, gerektiğince açıklanır.

(6) Denetim raporunun ayrı bir bölümünde, yapılan denetimin konusu, niteliği ve kapsamı belirtilir.(7) Denetim çerçevesinde, 398. maddenin son fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa, bunun sonucu, denetim raporunun ayrı bir bölümünde gösterilir. Burada, şirketi tehdit eden riskleri önceden teşhis eden iç gözetim teşhis sisteminin geliştirilmesi için tedbir alınmasının gerekip gerekmediği, tehlike varsa, şirketin bir tedbir veya çare uygulayıp uygulamadığı hususu irdelenir.
(8) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.
</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 199.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 25.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=266>
Denetim Raporu
Madde 402


(1) Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı sunulmuş finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler.

(2) Ayrı bir rapor halinde , yönetim kurulunun şirket veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir.
(3) Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin; denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun finansal tablolarını esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile gelecekteki gelişmesi hakkında yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmeleri uluslararası denetim standartlarındaki ilgili çalışma ve raporlama standartlarının belirlediği çerçevede, değerlendirir; meğerki, denetlenen belgeler buna olanak tanımasın. Raporda ayrıca denetim sırasında

a) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup bulunmadığı,


b) Şirketin, uluslararası denetim standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı, ile ilgili standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan olgular,

açıklanır
(4) Denetim raporunun esas bölümünde,
a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,


b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,

açıkça ifade edilir.


(5) Ayrıca, finansal tabloların ile bunların dayanağı olan defterlerin;

a) Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı,

b) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun belirlediği Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde şirketin malvarlıksal, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı,

açıklanır

(6) Denetim çerçevesinde, 398. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir.


(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.</TD></TR></T></TABLE>